Ljudi se menjaju, sa njima se menjaju i osećanja. Ako se ljubav koja je nekad postojala vremenom ugasila, ne znači da nije bila stvarna ili iskrena.  Znači ...


ljudi-se-menjaju-njima-se-menjaju-i-oseanja-ako-se-ljubav-koja-nekad-postojala-vremenom-ugasila-ne-znai-da-nije-bila-stvarna-ili-iskrena-znai
ljudisemenjajunjimamenjajuosećanjaakoljubavkojanekadpostojalavremenomugasilaneznačidanijebilastvarnailiiskrenaznačiljudi sese menjajusa njimanjima sese menjajumenjaju ii osećanjaako sese ljubavljubav kojakoja jeje nekadnekad postojalapostojala vremenomvremenom ugasilane značiznači dada nijenije bilabila stvarnastvarna iliili iskrenaiskrenaznačiznačiljudi se menjajusa njima senjima se menjajuse menjaju imenjaju i osećanjaako se ljubavse ljubav kojaljubav koja jekoja je nekadje nekad postojalanekad postojala vremenompostojala vremenom ugasilane znači daznači da nijeda nije bilanije bila stvarnabila stvarna ilistvarna ili iskrenaili iskrenaznači

Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica.Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica.Zli ljudi ne menjaju narav ni kad se s njima lepo postupa.Ljudi koje svi vole ne menjaju svet.‎Kad ti je stvarno stalo do nekoga,njegove greške ne menjaju tvoja osećanja,jer razum se naljuti-ali srcu je i dalje stalo.Dva osećanja su nam divno prisna – u njima srce stiče hranu – ljubav prema svom ognjištu i ljubav prema grobovima predaka. Na njima je od pamtiveka, voljom samog boga, zasnovana čovekova samostalnost, zaloga njegove veličine.