Ljudi su imali lošu naviku. Gledali su u mene, a ja sam bila kao neka vrsta ogledala umesto osobe. Zapravo, nisu videli mene, videli su svoje nepristojne misli, a onda bi se prali nazivajući mene nepristojnom.


ljudi-su-imali-lou-naviku-gledali-su-u-mene-a-ja-sam-bila-kao-neka-vrsta-ogledala-umesto-osobe-zapravo-nisu-videli-mene-videli-su-svoje-nepristojne
merlin monroljudisuimalilounavikugledalimenejasambilakaonekavrstaogledalaumestoosobezapravonisuvidelisvojenepristojnemisliondabisepralinazivajućimenenepristojnomljudi susu imaliimali lošulošu navikugledali susu uu meneja samsam bilabila kaokao nekaneka vrstavrsta ogledalaogledala umestoumesto osobenisu videlivideli menevideli susu svojesvoje nepristojnenepristojne mislionda bibi sese praliprali nazivajućinazivajući menemene nepristojnomljudi su imalisu imali lošuimali lošu navikugledali su usu u menea ja samja sam bilasam bila kaobila kao nekakao neka vrstaneka vrsta ogledalavrsta ogledala umestoogledala umesto osobenisu videli menevideli su svojesu svoje nepristojnesvoje nepristojne mislia onda bionda bi sebi se pralise prali nazivajućiprali nazivajući menenazivajući mene nepristojnom

Jebem ti zaljubljenost. I nedostajanje. I sve filmske trake u glavi. I sve lepe pesme od kojih mi se plače. I ovu sjebanu mene, ranjivu mene, emotivnu mene, ...
jebem-ti-zaljubljenost-i-nedostajanje-i-sve-filmske-trake-u-glavi-i-sve-lepe-pesme-od-kojih-mi-se-plae-i-ovu-sjebanu-mene-ranjivu-mene-emotivnu-mene
A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve. -Đorđe Balašević
a-hteo-sam-poslednji-put-da-joj-apnem-na-uho-da-bila-moje-sve-pazi-mene-bila-zapravo-bila-i-ostala-moje-sve
 Izmislili su milion nacina da vreme prodje, a ni jedan jedini da se zaustavi. Sto se mene tice, vise i ne moraju da rade na tome. Ovo bas nisu neka ...
izmislili-su-milion-nacina-da-vreme-prodje-a-jedan-jedini-da-se-zaustavi-sto-se-mene-tice-vise-i-ne-moraju-da-rade-na-tome-ovo-bas-nisu-neka
Ne kradi mi sebe od mene, budalo glupa. Postaćeš međuvreme i ostaćeš zauvek sa mnom bez mene.
ne-kradi-mi-sebe-od-mene-budalo-glupa-postae-meuvreme-i-ostae-zauvek-mnom-bez-mene