Ljudi su spremni da odseku i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro.


ljudi-su-spremni-da-odsekui-vlastitu-nogu-ako-im-to-daje-nadu-u-neko-dobro
platonljudisuspremnidaodseku ivlastitunoguakoimtodajenadunekodobroljudi susu spremnispremni dada odseku iodseku i vlastituvlastitu nogunogu akoako imdaje nadunadu uu nekoneko dobroljudi su spremnisu spremni daspremni da odseku ida odseku i vlastituodseku i vlastitu noguvlastitu nogu akonogu ako imim to dajedaje nadu unadu u nekou neko dobroljudi su spremni dasu spremni da odseku ispremni da odseku i vlastituda odseku i vlastitu noguodseku i vlastitu nogu akovlastitu nogu ako imako im to dajeim to daje nadudaje nadu u nekonadu u neko dobroljudi su spremni da odseku isu spremni da odseku i vlastituspremni da odseku i vlastitu noguda odseku i vlastitu nogu akoodseku i vlastitu nogu ako imnogu ako im to dajeako im to daje naduim to daje nadu udaje nadu u neko dobro

Ljudi su spremni da odrežu i vlastitu nogu ako im to daje nadu u neko dobro. -Platon
ljudi-su-spremni-da-odreu-i-vlastitu-nogu-ako-im-to-daje-nadu-u-neko-dobro
Da bi videli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu. -Hans Kristijan Andersen
da-bi-videli-neprijateljevu-propast-neki-su-spremni-i-na-vlastitu
Da bi vidjeli neprijateljevu propast, neki su spremni i na vlastitu. -Ezop
da-bi-vidjeli-neprijateljevu-propast-neki-su-spremni-i-na-vlastitu
Horoskop nam daje lažnu nadu u koju mi slijepo vjerujemo. -Poslovice korisnika
horoskop-nam-daje-nu-nadu-u-koju-mi-slijepo-vjerujemo
Treba reći potpunu istinu. Ljudi će verovati u dobro, ako im iskreno kažemo i ono što je loše. -Tomas Džeferson
treba-rei-potpunu-istinu-ljudi-e-verovati-u-dobro-ako-im-iskreno-kaemo-i-ono-to-loe
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro