Loš je zanat koji svog gospodara odvodi do vešala.


lo-zanat-koji-svog-gospodara-odvodi-do-veala
francuske poslovicelozanatkojisvoggospodaraodvodidovealaloš jeje zanatzanat kojikoji svogsvog gospodaragospodara odvodiodvodi dodo vešalaloš je zanatje zanat kojizanat koji svogkoji svog gospodarasvog gospodara odvodigospodara odvodi doodvodi do vešalaloš je zanat kojije zanat koji svogzanat koji svog gospodarakoji svog gospodara odvodisvog gospodara odvodi dogospodara odvodi do vešalaloš je zanat koji svogje zanat koji svog gospodarazanat koji svog gospodara odvodikoji svog gospodara odvodi dosvog gospodara odvodi do vešala

Život je tako kratak, a zanat tako opširan za naučiti. -Hipokrat
ivot-tako-kratak-a-zanat-tako-opiran-za-nauiti
Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca? -Ajn Rand
dakle-mislite-da-novac-izvor-svog-zla-da-li-ste-se-ikada-zapitali-izvor-svog-novca
Laž je religija robova i gospodara. Istina je bog slobodnog čovjeka. -Maksim Gorki
la-religija-robova-i-gospodara-istina-bog-slobodnog-ovjeka