Loše neću govoriti ni o kome, a o svakome sve dobro što mi je o njemu znano.


loe-neu-govoriti-o-kome-a-o-svakome-sve-dobro-to-mi-o-njemu-znano
bendžamin frenklinloenećugovoritikomesvakomesvedobrotominjemuznanološe nećuneću govoritigovoriti nio komeo svakomesvakome svesve dobrodobro štošto mimi jeo njemunjemu znanološe neću govoritineću govoriti nigovoriti ni oni o komea o svakomeo svakome svesvakome sve dobrosve dobro štodobro što mišto mi jemi je oje o njemuo njemu znanološe neću govoriti nineću govoriti ni ogovoriti ni o komea o svakome sveo svakome sve dobrosvakome sve dobro štosve dobro što midobro što mi ješto mi je omi je o njemuje o njemu znanološe neću govoriti ni oneću govoriti ni o komea o svakome sve dobroo svakome sve dobro štosvakome sve dobro što misve dobro što mi jedobro što mi je ošto mi je o njemumi je o njemu znano

Ljubiti znači želeti bližnjemu sve ono što verujemo da je dobro, i to zbog ljubavi prema njemu, a ne zbog sebeljublja. -Aristotel
ljubiti-znai-eleti-blinjemu-sve-ono-to-verujemo-da-dobro-i-to-zbog-ljubavi-prema-njemu-a-ne-zbog-sebeljublja
Ako želiš da se o tebi dobro misli, nemoj o sebi dobro govoriti. -Blez Paskal
ako-eli-da-se-o-tebi-dobro-misli-nemoj-o-sebi-dobro-govoriti
Želite li da se o vama dobro misli nemojte o sebi dobro govoriti. -Blez Paskal
elite-li-da-se-o-vama-dobro-misli-nemojte-o-sebi-dobro-govoriti
Možda ne upamtim sve što čujem i pročitam, i sigurno neznam sve na svijetu, al dobra prijatelja zaboravit neću. -Poslovice korisnika
moda-ne-upamtim-sve-to-ujem-i-proitam-i-sigurno-neznam-sve-na-svijetu-al-dobra-prijatelja-zaboravit-neu
Nije dobro svakome vjerovati, ali nije dobro i nikome ne vjerovati. -Viktor Igo
nije-dobro-svakome-vjerovati-ali-nije-dobro-i-nikome-ne-vjerovati
Nikada ne veruj onome koji o svakome govori dobro. -Bertolt Breht
nikada-ne-veruj-onome-koji-o-svakome-govori-dobro