Lošem društvu potrebne su godine da te otruju zlom, a zla pjesma to uradi nakon prvog slušanja.


loem-drutvu-potrebne-su-godine-da-te-otruju-zlom-a-zla-pjesma-to-uradi-nakon-prvog-sluanja
poslovice korisnikaloemdrutvupotrebnesugodinedateotrujuzlomzlapjesmatouradinakonprvogsluanjalošem društvudruštvu potrebnepotrebne susu godinegodine dada tete otrujuotruju zlomzla pjesmauradi nakonnakon prvogprvog slušanjalošem društvu potrebnedruštvu potrebne supotrebne su godinesu godine dagodine da teda te otrujute otruju zloma zla pjesmapjesma to uradiuradi nakon prvognakon prvog slušanjalošem društvu potrebne sudruštvu potrebne su godinepotrebne su godine dasu godine da tegodine da te otrujuda te otruju zlomzla pjesma to uradipjesma to uradi nakonuradi nakon prvog slušanjalošem društvu potrebne su godinedruštvu potrebne su godine dapotrebne su godine da tesu godine da te otrujugodine da te otruju zloma zla pjesma to uradizla pjesma to uradi nakonpjesma to uradi nakon prvog

Najčešće svoje mišljenje o ljudima formiram nakon deset sekundi nakon što ih sretnem – i jako ga retko menjam. -Margaret Tačer
najee-svoje-miljenje-o-ljudima-formiram-nakon-deset-sekundi-nakon-to-ih-sretnem-i-jako-ga-retko-menjam
Laži nisu samo zle, one mogu da zaraze dušu zlom. -Sokrat
lai-nisu-samo-zle-one-mogu-da-zaraze-u-zlom