Ludost: raditi istu stvar iznova x puta i očekivati drukčije rezultate


ludost-raditi-istu-stvar-iznova-x-puta-i-oekivati-drukije-rezultate
albert ajnštajnludostraditiistustvariznovaputaočekivatidrukčijerezultateraditi istuistu stvarstvar iznovaiznova xx putaputa ii očekivatiočekivati drukčijedrukčije rezultateraditi istu stvaristu stvar iznovastvar iznova xiznova x putax puta iputa i očekivatii očekivati drukčijeočekivati drukčije rezultateraditi istu stvar iznovaistu stvar iznova xstvar iznova x putaiznova x puta ix puta i očekivatiputa i očekivati drukčijei očekivati drukčije rezultateraditi istu stvar iznova xistu stvar iznova x putastvar iznova x puta iiznova x puta i očekivatix puta i očekivati drukčijeputa i očekivati drukčije rezultate

Oprezni stotinu puta predje preko vode,a opet je uvek iznova štapom proverava. -Bugarske poslovice
oprezni-stotinu-puta-predje-preko-vodea-opet-uvek-iznova-tapom-proverava
Da li si ikad bio povređen i svaki put kada rana počne da zarasta ti se iznova i iznova povređuješ? -Roza Parks
da-li-ikad-bio-povre-i-svaki-put-kada-rana-pone-da-zarasta-ti-se-iznova-i-iznova-povreuje
Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…
ne-moe-dva-puta-napraviti-istu-greku-drugi-put-to-vie-nije-greka-nego-izbor