Lukavost još nije dokaz pameti. Ima glupana pa čak i ludaka koji su izvanredno lukavi.


lukavost-jo-nije-dokaz-pameti-ima-glupana-pa-ak-i-ludaka-koji-su-izvanredno-lukavi
aleksandar puškinlukavostjonijedokazpametiimaglupanapačakludakakojisuizvanrednolukavilukavost jošjoš nijenije dokazdokaz pametiima glupanaglupana papa čakčak ii ludakaludaka kojikoji susu izvanrednoizvanredno lukavilukavost još nijejoš nije dokaznije dokaz pametiima glupana paglupana pa čakpa čak ičak i ludakai ludaka kojiludaka koji sukoji su izvanrednosu izvanredno lukavilukavost još nije dokazjoš nije dokaz pametiima glupana pa čakglupana pa čak ipa čak i ludakačak i ludaka kojii ludaka koji suludaka koji su izvanrednokoji su izvanredno lukavilukavost još nije dokaz pametiima glupana pa čak iglupana pa čak i ludakapa čak i ludaka kojičak i ludaka koji sui ludaka koji su izvanrednoludaka koji su izvanredno lukavi

Lukavost još nije dokaz pameti. Ima glupana pa čak i luđaka koji su izvanredno lukavi. -Aleksandar Sergejevič Puškin
lukavost-jo-nije-dokaz-pameti-ima-glupana-pa-ak-i-luaka-koji-su-izvanredno-lukavi
Ima neke nevinosti u divljenju: nju ima onaj kome još nije palo na pamet da bi se njemu mogao neko diviti. -Fridrih Niče
ima-neke-nevinosti-u-divljenju-nju-ima-onaj-kome-jo-nije-palo-na-pamet-da-bi-se-njemu-mogao-neko-diviti
Ljubav lišava pameti one koji je imaju, a daje je onima koji je nemaju. -Denis Diderot
ljubav-liava-pameti-one-koji-imaju-a-daje-onima-koji-nemaju
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau