Ma kako čvrsto ljudi bili povezani prijateljstvom, ljubavlju ili brakom, sasvim pošteno svaki na kraju misli ipak samo na sebe i možda još na svoje dete.


ma-kako-vrsto-ljudi-bili-povezani-prijateljstvom-ljubavlju-ili-brakom-sasvim-poteno-svaki-na-kraju-misli-ipak-samo-na-sebe-i-moda-jo-na-svoje-dete
artur Šopenhauerkakočvrstoljudibilipovezaniprijateljstvomljubavljuilibrakomsasvimpotenosvakinakrajumisliipaksamosebemoždajosvojedetema kakokako čvrstočvrsto ljudiljudi bilibili povezanipovezani prijateljstvomljubavlju iliili brakomsasvim poštenopošteno svakisvaki nana krajukraju mislimisli ipakipak samosamo nana sebesebe ii moždamožda jošjoš nana svojesvoje detema kako čvrstokako čvrsto ljudičvrsto ljudi bililjudi bili povezanibili povezani prijateljstvomljubavlju ili brakomsasvim pošteno svakipošteno svaki nasvaki na krajuna kraju mislikraju misli ipakmisli ipak samoipak samo nasamo na sebena sebe isebe i moždai možda jošmožda još najoš na svojena svoje dete

Kao što bi majka rizikovala svoj život da zaštiti svoje dete, svoje jedino dete, isto tako treba negovati bezgranično srce ljubavi za sva bića. -Buda
kao-to-bi-majka-rizikovala-svoj-ivot-da-zatiti-svoje-dete-svoje-jedino-dete-isto-tako-treba-negovati-bezgranino-srce-ljubavi-za-sva-bia
Iskustvo je dete misli, a misao dete akcije. Ne možemo ljude učiti iz knjiga. -Bendžamin Dizraeli
iskustvo-dete-misli-a-misao-dete-akcije-ne-moemo-ljude-uiti-iz-knjiga