Mašta me je upropastila. Uvek sam uz likove smišljao karaktere, boju glasa, male navike i omiljene pisce, i nikad se to nije poklopilo sa njihovim pravim osobinama. Uvek sam ljude zamišljao boljim nego što jesu, i tako sam nekako i prošao.


ma-me-upropastila-uvek-sam-uz-likove-smiljao-karaktere-boju-glasa-male-navike-i-omiljene-pisce-i-nikad-se-to-nije-poklopilo-njihovim-pravim
Đorđe balaševićmatameupropastilauveksamuzlikovesmiljaokarakterebojuglasamalenavikeomiljenepiscenikadsetonijepoklopilonjihovimpravimosobinamaljudezamiljaoboljimnegotojesutakonekakoproaomašta meme jeje upropastilauvek samsam uzuz likovelikove smišljaosmišljao karaktereboju glasamale navikenavike ii omiljeneomiljene piscei nikadnikad senije poklopilopoklopilo sasa njihovimnjihovim pravimpravim osobinamauvek samsam ljudeljude zamišljaozamišljao boljimboljim negonego štošto jesui takotako samsam nekakonekako ii prošaomašta me jeme je upropastilauvek sam uzsam uz likoveuz likove smišljaolikove smišljao karakteremale navike inavike i omiljenei omiljene piscei nikad sese to nijenije poklopilo sapoklopilo sa njihovimsa njihovim pravimnjihovim pravim osobinamauvek sam ljudesam ljude zamišljaoljude zamišljao boljimzamišljao boljim negoboljim nego štonego što jesui tako samtako sam nekakosam nekako inekako i prošao

Uvek sam voleo da glumim likove koji se ne uzdižu u realnosti. -Klint Istvud
uvek-sam-voleo-da-glumim-likove-koji-se-ne-uzdiu-u-realnosti
Uvek sam bio usamljenik, nisam ni sa kim izlazio, niti sam imao prijatelje. -Ričard Prajor
uvek-sam-bio-usamljenik-nisam-kim-izlazio-niti-sam-imao-prijatelje
Uvek sam sebe smatrao za filmadžiju koji piše stvari koje treba sam da uradi. -Kventin Tarantino
uvek-sam-sebe-smatrao-za-filmadiju-koji-pie-stvari-koje-treba-sam-da-uradi
Zahvalan sam sudbini što sam se rodio siromašan. Siromaštvo me je naučilo pravim životnim vrednostima. -Anatol Frans
zahvalan-sam-sudbini-to-sam-se-rodio-siromaan-siromatvo-me-nauilo-pravim-ivotnim-vrednostima