Mašta je puno važnija od znanja. Može se sve znati, ali ništa ne napraviti, dok se sa malo mašte može napraviti sve.


ma-puno-vanija-od-znanja-moe-se-sve-znati-ali-ne-napraviti-dok-se-malo-te-moe-napraviti-sve
albert ajnštajnmatapunovažnijaodznanjamožesesveznatialinitanenapravitidokmalomatemoženapravitisvemašta jeje punopuno važnijavažnija odod znanjamože sese svesve znatiali ništaništa nene napravitidok sese sasa malomalo maštemašte možemože napravitinapraviti svemašta je punoje puno važnijapuno važnija odvažnija od znanjamože se svese sve znatiali ništa neništa ne napravitidok se sase sa malosa malo maštemalo mašte možemašte može napravitimože napraviti svemašta je puno važnijaje puno važnija odpuno važnija od znanjamože se sve znatiali ništa ne napravitidok se sa malose sa malo maštesa malo mašte možemalo mašte može napravitimašte može napraviti svemašta je puno važnija odje puno važnija od znanjadok se sa malo maštese sa malo mašte možesa malo mašte može napravitimalo mašte može napraviti sve

Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-ovjeka-moe-napraviti-sve-osim-ovjeka
Danas medicina od čoveka može napraviti sve osim čoveka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-oveka-moe-napraviti-sve-osim-oveka
Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome. -Platon
ovjek-moe-lako-napraviti-tetu-ali-ne-moe-svaki-ovjek-initi-dobro-drugome
Ekspert je covek koji je napravio sve greske koje se mogu napraviti u poslu u kojim se bavi. By Maja
ekspert-covek-koji-napravio-sve-greske-koje-se-mogu-napraviti-u-poslu-u-kojim-se-bavi-by-maja