Ma, uzalud… Uz život se ne prilaže uputstvo za upotrebu i svako to odredi kako ume: zanemi tamo gde bi drugi viknuo, nasmeje se gde bi drugi zaplakao, uvredi se tamo gde bi se drugi obradovao… Uđe u pogrešan vagon, siđe stanicu pre ili kasnije… Pokoleba se, samo prebaci veslo iz ruke u ruku, a struja ga odnese presudno dalje, odredi drugo mesto gde će pristati.


ma-uzalud-uz-ivot-se-ne-prilae-uputstvo-za-upotrebu-i-svako-to-odredi-kako-ume-zanemi-tamo-gde-bi-drugi-viknuo-nasmeje-se-gde-bi-drugi-zaplakao-uvredi
Đorđe balaševićuzalud…uzživotseneprilažeuputstvozaupotrebusvakotoodredikakoumezanemitamogdebidrugiviknuonasmejezaplakaouvrediobradovao…uđepogreanvagonsiđestanicupreilikasnije…pokolebasesamoprebacivesloizrukerukustrujagaodnesepresudnodaljedrugomestoćepristatiuzalud… uzuz životživot sese nene prilažeprilaže uputstvouputstvo zaza upotrebuupotrebu ii svakoodredi kakokako umezanemi tamotamo gdegde bibi drugidrugi viknuonasmeje sese gdegde bibi drugidrugi zaplakaouvredi sese tamotamo gdegde bibi sese drugidrugi obradovao…obradovao… uđeuđe uu pogrešanpogrešan vagonsiđe stanicustanicu prepre iliili kasnije…kasnije… pokolebapokoleba sesamo prebaciprebaci vesloveslo iziz rukeruke uu rukustruja gaga odneseodnese presudnopresudno daljeodredi drugodrugo mestomesto gdegde ćeće pristatiuzalud… uz životuz život seživot se nese ne prilažene prilaže uputstvoprilaže uputstvo zauputstvo za upotrebuza upotrebu iupotrebu i svakosvako to odrediodredi kako umezanemi tamo gdetamo gde bigde bi drugibi drugi viknuonasmeje se gdese gde bigde bi drugibi drugi zaplakaouvredi se tamose tamo gdetamo gde bigde bi sebi se drugise drugi obradovao…drugi obradovao… uđeobradovao… uđe uuđe u pogrešanu pogrešan vagonsiđe stanicu prestanicu pre ilipre ili kasnije…ili kasnije… pokolebakasnije… pokoleba sesamo prebaci vesloprebaci veslo izveslo iz rukeiz ruke uruke u rukua struja gastruja ga odnesega odnese presudnoodnese presudno daljeodredi drugo mestodrugo mesto gdemesto gde ćegde će pristati

Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić. -Đorđe Balašević
ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
i sve je moje tamo gde si ti ♥
i-sve-moje-tamo-gde-ti
Hej, sada znam gde sam grešio, i gde sam nažalost bio gad, a gde nažalost ne. -Đorđe Balašević
hej-sada-znam-gde-sam-greio-i-gde-sam-naalost-bio-gad-a-gde-naalost-ne
Volim da me diras tamo gde se palim.Tvoj TV :-P
volim-da-me-diras-tamo-gde-se-palimtvoj-tv-p
Ukoliko kažeš ljudima gde da odu, ali im ne kažeš kako da dođu tamo, iznenadićeš se rezultatima. -Džordž Smit Paton
ukoliko-kae-ljudima-gde-da-odu-ali-im-ne-kae-kako-da-dou-tamo-iznenadie-se-rezultatima