Ma, znam da niko neće čitati ovaj status. Ali ponekad, kad mi je dosadno, odem u baštu, zakopam se u zemlju i pravim se da sam sargarepa. x’D  ☺♥


ma-znam-da-niko-nee-itati-ovaj-status-ali-ponekad-kad-mi-dosadno-odem-u-ba-zakopam-se-u-zemlju-i-pravim-se-da-sam-sargarepa-xd
znamdanikonećečitatiovajstatusaliponekadkadmidosadnoodembatuzakopamsezemljupravimsamsargarepax’d☺♥znam dada nikoniko nećeneće čitatičitati ovajovaj statusali ponekadkad mimi jeje dosadnoodem uu baštuzakopam sese uu zemljuzemlju ii pravimpravim sese dada samsam sargarepax’dznam da nikoda niko nećeniko neće čitatineće čitati ovajčitati ovaj statuskad mi jemi je dosadnoodem u baštuzakopam se use u zemljuu zemlju izemlju i pravimi pravim sepravim se dase da samda sam sargarepax’d ☺♥znam da niko nećeda niko neće čitatiniko neće čitati ovajneće čitati ovaj statuskad mi je dosadnozakopam se u zemljuse u zemlju iu zemlju i pravimzemlju i pravim sei pravim se dapravim se da samse da sam sargarepaznam da niko neće čitatida niko neće čitati ovajniko neće čitati ovaj statuszakopam se u zemlju ise u zemlju i pravimu zemlju i pravim sezemlju i pravim se dai pravim se da sampravim se da sam sargarepa

Sve mogu da razumem… I da neko pije, pusi, psuje.. Ali da sam sebi lajkuje status… Nikako -.-
sve-mogu-da-razumem-i-da-neko-pije-pusi-psuje-ali-da-sam-sebi-lajkuje-status-nikako
Video sam obećanu zemlju. Možda neću stići tamo sa vama. Ali hoću da znate večeras, da mi, kao ljudi ćemo stići do obećane zemlje. -Martin Luter King
video-sam-obeanu-zemlju-moda-neu-stii-tamo-vama-ali-hou-da-znate-veeras-da-mi-kao-ljudi-emo-stii-do-obeane-zemlje
možda ne znam da kuvam, ali cedevitu ne da pravim,razvaljujem :D
moda-ne-znam-da-kuvam-ali-cedevitu-ne-da-pravimrazvaljujem-d