Majke su osetljivije na svoju decu od očeva jer su one više sigurne da su to zaista njihova deca.


majke-su-osetljivije-na-svoju-decu-od-oeva-jer-su-one-vie-sigurne-da-su-to-zaista-njihova-deca
aristotelmajkesuosetljivijenasvojudecuodočevajeroneviesigurnedatozaistanjihovadecamajke susu osetljivijeosetljivije nana svojusvoju decudecu odod očevaočeva jerjer susu oneone viševiše sigurnesigurne dada suzaista njihovanjihova decamajke su osetljivijesu osetljivije naosetljivije na svojuna svoju decusvoju decu oddecu od očevaod očeva jeročeva jer sujer su onesu one višeone više sigurneviše sigurne dasigurne da susu to zaistazaista njihova decamajke su osetljivije nasu osetljivije na svojuosetljivije na svoju decuna svoju decu odsvoju decu od očevadecu od očeva jerod očeva jer suočeva jer su onejer su one višesu one više sigurneone više sigurne daviše sigurne da suda su to zaistasu to zaista njihovamajke su osetljivije na svojusu osetljivije na svoju decuosetljivije na svoju decu odna svoju decu od očevasvoju decu od očeva jerdecu od očeva jer suod očeva jer su oneočeva jer su one višejer su one više sigurnesu one više sigurne daone više sigurne da susigurne da su to zaistada su to zaista njihovasu to zaista njihova deca

Roditelji vole svoju decu više nego što deca vole roditelje. -Korejske poslovice
roditelji-vole-svoju-decu-vie-nego-to-deca-vole-roditelje
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Ništa značajnije ne može učiniti otac za svoju decu, nego to da voli njihovu majku. -Žan Žak Ruso
ni-znaajnije-ne-moe-uiniti-otac-za-svoju-decu-nego-to-da-voli-njihovu-majku
Ne može se postići iskrenija slika o nekom društvu od načina na koji oni tretiraju svoju decu. -Nelson Mandela
ne-moe-se-postii-iskrenija-slika-o-nekom-drutvu-od-naina-na-koji-oni-tretiraju-svoju-decu