Mala je vrlina određene stvari prešutjeti; nasuprot tome, ozbiljna je greška govoriti o čemu treba šutjeti. MAYCHE KONJARNIK


mala-vrlina-odreene-stvari-preutjeti-nasuprot-tome-ozbiljna-greka-govoriti-o-emu-treba-utjeti-mayche-konjarnik
latinske poslovicemalavrlinaodređenestvaripreutjetinasuprottomeozbiljnagrekagovoritičemutrebautjetimaychekonjarnikmala jeje vrlinavrlina određeneodređene stvaristvari prešutjetinasuprot tomeozbiljna jeje greškagreška govoritigovoriti oo čemučemu trebatreba šutjetimayche konjarnikmala je vrlinaje vrlina određenevrlina određene stvariodređene stvari prešutjetiozbiljna je greškaje greška govoritigreška govoriti ogovoriti o čemuo čemu trebačemu treba šutjetimala je vrlina određeneje vrlina određene stvarivrlina određene stvari prešutjetiozbiljna je greška govoritije greška govoriti ogreška govoriti o čemugovoriti o čemu trebao čemu treba šutjetimala je vrlina određene stvarije vrlina određene stvari prešutjetiozbiljna je greška govoriti oje greška govoriti o čemugreška govoriti o čemu trebagovoriti o čemu treba šutjeti

Čovjeku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči šutjeti.Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od onih koje treba prešutjeti.Najveća vrlina je biti mudar, a najveća mudrost je govoriti i činiti istinito, delovati kako to nalaže priroda.Priroda nam je dala po dva oka i po dva uha a samo jedan jezik, da bismo mogli više gledati i slušati a manje govoriti, jer se nikad ne može reći toliko mudrosti koliko se može prešutjeti gluposti.Dobre stvari se ne događaju slučajno. Svaki san sa sobom nosi određene rizike, posebno rizik neuspeha.Ono što je zlo i što su nas učili da je zlo, mogu biti sasvim različite stvari. Društvo nas uči da su određene stvari zle da bi nas držalo u pokornosti.