Malo ima stvari koje će ljude više odobrovoljiti nego kad im ispričamo veliku nesreću koja nas nedavno snašla.


malo-ima-stvari-koje-e-ljude-vie-odobrovoljiti-nego-kad-im-ispriamo-veliku-nesreu-koja-nas-nedavno-sna
artur Šopenhauermaloimastvarikojećeljudevieodobrovoljitinegokadimispričamovelikunesrećukojanasnedavnosnalamalo imaima stvaristvari kojekoje ćeće ljudeljude viševiše odobrovoljitiodobrovoljiti negonego kadkad imim ispričamoispričamo velikuveliku nesrećunesreću kojakoja nasnas nedavnonedavno snašlamalo ima stvariima stvari kojestvari koje ćekoje će ljudeće ljude višeljude više odobrovoljitiviše odobrovoljiti negoodobrovoljiti nego kadnego kad imkad im ispričamoim ispričamo velikuispričamo veliku nesrećuveliku nesreću kojanesreću koja naskoja nas nedavnonas nedavno snašlamalo ima stvari kojeima stvari koje ćestvari koje će ljudekoje će ljude višeće ljude više odobrovoljitiljude više odobrovoljiti negoviše odobrovoljiti nego kadodobrovoljiti nego kad imnego kad im ispričamokad im ispričamo velikuim ispričamo veliku nesrećuispričamo veliku nesreću kojaveliku nesreću koja nasnesreću koja nas nedavnokoja nas nedavno snašlamalo ima stvari koje ćeima stvari koje će ljudestvari koje će ljude višekoje će ljude više odobrovoljitiće ljude više odobrovoljiti negoljude više odobrovoljiti nego kadviše odobrovoljiti nego kad imodobrovoljiti nego kad im ispričamonego kad im ispričamo velikukad im ispričamo veliku nesrećuim ispričamo veliku nesreću kojaispričamo veliku nesreću koja nasveliku nesreću koja nas nedavnonesreću koja nas nedavno snašla

Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu. -Japanska poslovica
kada-bi-se-ovek-manje-brinuo-za-stvari-koje-su-mu-daleko-zacelo-bi-vie-mislio-na-stvari-koje-su-mu-blizu
Malo znanje koje deluje je beskonačno vrednije nego veliko znanje koje je leno. -Halil Džubran
malo-znanje-koje-deluje-beskonano-vrednije-nego-veliko-znanje-koje-leno
Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.
previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole
U ranama i čvorugama koje čovek dobije u borbi, ima više časti nego sramote. -Migel de Servantes
u-ranama-i-vorugama-koje-ovek-dobije-u-borbi-ima-vie-asti-nego-sramote
Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali – čini to loše. -Antoine de Rivarol
od-deset-osoba-koje-govore-o-nama-devet-nas-ogovara-a-esto-ona-jedina-koja-nas-hvali-ini-to-loe