Malo je šta mijenjao u životu, jednom izabranu stazu teško je napuštao. A zašto bi je i napuštao? Život nije promjena već trajanje. Promjene su nered i zato protiv života. Ni rđav put nije lako napustiti, a ako je dobar, zašto bi ga mijenjao?


malo-mijenjao-u-ivotu-jednom-izabranu-stazu-teko-naputao-a-zato-bi-i-naputao-ivot-nije-promjena-ve-trajanje-promjene-su-nered-i-zato-protiv-ivota
meša selimovićmalotamijenjaoživotujednomizabranustazutekonaputaozatobinaputaoŽivotnijepromjenavećtrajanjepromjenesuneredzatoprotivživotarđavputlakonapustitiakodobargamijenjaomalo ješta mijenjaomijenjao uu životujednom izabranuizabranu stazustazu teškoteško jeje napuštaozašto bibi jei napuštaoŽivot nijenije promjenapromjena većveć trajanjepromjene susu nerednered ii zatozato protivprotiv životani rđavrđav putput nijenije lakolako napustitiako jeje dobarzašto bibi gaga mijenjaomalo je štaje šta mijenjaošta mijenjao umijenjao u životujednom izabranu stazuizabranu stazu teškostazu teško jeteško je napuštaoa zašto bizašto bi jebi je ije i napuštaoŽivot nije promjenanije promjena većpromjena već trajanjepromjene su neredsu nered inered i zatoi zato protivzato protiv životani rđav putrđav put nijeput nije lakonije lako napustitia ako jeako je dobarzašto bi gabi ga mijenjao

Moraš verovati u nešto – sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život. -Stiv Džobs
mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot
Moraš verovati u nešto - sebe, sudbinu, život, karmu, bilo šta. Ovaj pristup me nikada nije napuštao i promenio mi je život. -Stiv Džobs
mora-verovati-u-neto-sebe-sudbinu-ivot-karmu-bilo-ovaj-pristup-me-nikada-nije-naputao-i-promenio-mi-ivot
Ko za svoj dobar glas nije već jednom – žrtvovao samog sebe? -Fridrih Niče
ko-za-svoj-dobar-glas-nije-ve-jednom-rtvovao-samog-sebe
Ko za svoj dobar glas nije već jednom - žrtvovao samog sebe? -Fridrih Niče
ko-za-svoj-dobar-glas-nije-ve-jednom-rtvovao-samog-sebe
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo