Malo njih znaju kako je teško ženi koja je dugo bila vjerna u braku, kada se, stepen po stepen, penje na Golgotu preljube.


malo-njih-znaju-kako-teko-eni-koja-dugo-bila-vjerna-u-braku-kada-se-stepen-po-stepen-penje-na-golgotu-preljube
marcel proustmalonjihznajukakotekoženikojadugobilavjernabrakukadasestepenpostepenpenjenagolgotupreljubemalo njihnjih znajuznaju kakokako jeje teškoteško ženiženi kojakoja jeje dugodugo bilabila vjernavjerna uu brakukada sestepen popo stepenpenje nana golgotugolgotu preljubemalo njih znajunjih znaju kakoznaju kako jekako je teškoje teško ženiteško ženi kojaženi koja jekoja je dugoje dugo biladugo bila vjernabila vjerna uvjerna u brakustepen po stepenpenje na golgotuna golgotu preljubemalo njih znaju kakonjih znaju kako jeznaju kako je teškokako je teško ženije teško ženi kojateško ženi koja ježeni koja je dugokoja je dugo bilaje dugo bila vjernadugo bila vjerna ubila vjerna u brakupenje na golgotu preljubemalo njih znaju kako jenjih znaju kako je teškoznaju kako je teško ženikako je teško ženi kojaje teško ženi koja jeteško ženi koja je dugoženi koja je dugo bilakoja je dugo bila vjernaje dugo bila vjerna udugo bila vjerna u braku

Najviši stepen morala jedne kulture je kada shvatimo da moramo kontrolistati naše misli. -Čarls Darvin
najvii-stepen-morala-jedne-kulture-kada-shvatimo-da-moramo-kontrolistati-nae-misli
I vrlo neznatan stepen nade dovoljan je uzrok za rađanje ljubavi. -Stendal
i-vrlo-neznatan-stepen-nade-dovoljan-uzrok-za-raanje-ljubavi
Nijedan stepen političkih sloboda neće zadovoljiti gladne mase. -Vladimir Lenjin
nijedan-stepen-politikih-sloboda-nee-zadovoljiti-gladne-mase
Postojala je devojka koja je znala kako da bude srećna čak i onda kada je bila tužna. A to je važno, znate? -Merlin Monro
postojala-devojka-koja-znala-kako-da-bude-srena-ak-i-onda-kada-bila-na-a-to-vano-znate
Onaj stepen lenjosti kad na fb ulazis preko telefona jer te mrzi da ustanes do kompa! :D ahh xD
onaj-stepen-lenjosti-kad-na-fb-ulazis-preko-telefona-jer-te-mrzi-da-ustanes-do-kompa-d-ahh-xd
Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici. -Žorž Sand
zajedniki-ivot-najvei-stepen-sree-meu-ljudima-koji-se-vole-ali-svakome-misaonom-biu-potrebni-sati-osamljenosti-i-sabranosti-samo-po-cenu-ono-uiva