Mana mnogih ljudi je što žele da budu učitelji drugih, a ustvari bi trebalo još dugo da ostanu učenici.


mana-mnogih-ljudi-to-ele-da-budu-uitelji-drugih-a-ustvari-bi-trebalo-jo-dugo-da-ostanu-uenici
baruh spinozamanamnogihljuditoželedabuduučiteljidrugihustvaribitrebalojodugoostanuučenicimana mnogihmnogih ljudiljudi jeje štošto želežele dada budubudu učiteljiučitelji drugihustvari bibi trebalotrebalo jošjoš dugodugo dada ostanuostanu učenicimana mnogih ljudimnogih ljudi jeljudi je štoje što želešto žele dažele da bududa budu učiteljibudu učitelji drugiha ustvari biustvari bi trebalobi trebalo joštrebalo još dugojoš dugo dadugo da ostanuda ostanu učenicimana mnogih ljudi jemnogih ljudi je štoljudi je što želeje što žele dašto žele da budužele da budu učiteljida budu učitelji drugiha ustvari bi trebaloustvari bi trebalo jošbi trebalo još dugotrebalo još dugo dajoš dugo da ostanudugo da ostanu učenicimana mnogih ljudi je štomnogih ljudi je što želeljudi je što žele daje što žele da budušto žele da budu učiteljižele da budu učitelji drugiha ustvari bi trebalo jošustvari bi trebalo još dugobi trebalo još dugo datrebalo još dugo da ostanujoš dugo da ostanu učenici

Mana mnogih ljudi je što žele da budu učitelji drugih, a ustvari bi trebalo još dugo ostati učenici. -Baruh de Spinoza
mana-mnogih-ljudi-to-ele-da-budu-uitelji-drugih-a-ustvari-bi-trebalo-jo-dugo-ostati-uenici
Ponekad ljudi ne žele čuti istinu jer ne žele da njihove iluzije budu uništene.
ponekad-ljudi-ne-ele-uti-istinu-jer-ne-ele-da-njihove-iluzije-budu-unitene
Rasizam je još uvek prisutan. Na nama je da pripremimo našu decu na ono što ih očekuje, a što bi trebalo da prevaziđemo. -Roza Parks
rasizam-jo-uvek-prisutan-na-nama-da-pripremimo-nau-decu-na-ono-to-ih-oekuje-a-to-bi-trebalo-da-prevaziemo
Svi žele da žive dugo, ali niko ne želi da bude starac. -Abraham Linkoln
svi-ele-da-ive-dugo-ali-niko-ne-eli-da-bude-starac