Maximum remedium irae mora est – Najbolji lijek za srdžbu je odgoda.


maximum-remedium-irae-mora-najbolji-lijek-za-srdbu-odgoda
latinske poslovicemaximumremediumiraemoranajboljilijekzasrdžbuodgodamaximum remediumremedium iraeirae moramora est– najboljinajbolji lijeklijek zaza srdžbusrdžbu jeje odgodamaximum remedium iraeremedium irae morairae mora estmora est –est – najbolji– najbolji lijeknajbolji lijek zalijek za srdžbuza srdžbu jesrdžbu je odgodamaximum remedium irae moraremedium irae mora estirae mora est –mora est – najboljiest – najbolji lijek– najbolji lijek zanajbolji lijek za srdžbulijek za srdžbu jeza srdžbu je odgodamaximum remedium irae mora estremedium irae mora est –irae mora est – najboljimora est – najbolji lijekest – najbolji lijek za– najbolji lijek za srdžbunajbolji lijek za srdžbu jelijek za srdžbu je odgoda

Najbolji lijek protiv bolesti je strpljenje.Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit. – Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže.Carum est, quod rarum est – Skupo je što je rijetko.Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.