Mene su žene - dobre žene - plašile, jer su možda htele dušu, a ja sam hteo da sačuvam taj deo sebe.


mene-su-ene-dobre-ene-plaile-jer-su-moda-htele-u-a-ja-sam-hteo-da-uvam-taj-deo-sebe
Čarls bukovskimenesuženedobreplailejermoždahteleduujasamhteodasačuvamtajdeosebemene susu ženeženedobredobre ženeženeplašilejer susu moždamožda htelehtele dušuja samsam hteohteo dada sačuvamsačuvam tajtaj deodeo sebemene su ženesu ženedobre ženedobre ženejer su moždasu možda htelemožda htele dušua ja samja sam hteosam hteo dahteo da sačuvamda sačuvam tajsačuvam taj deotaj deo sebemene su ženedobre ženejer su možda htelesu možda htele dušua ja sam hteoja sam hteo dasam hteo da sačuvamhteo da sačuvam tajda sačuvam taj deosačuvam taj deo sebejer su možda htele dušua ja sam hteo daja sam hteo da sačuvamsam hteo da sačuvam tajhteo da sačuvam taj deoda sačuvam taj deo sebe

Nema goreg zla od loše žene, a ništa nije bolje stvoreno od dobre žene.Lepota žene nije u odeći koju ona nosi, figuri o kojoj brine, niti u načinu na koji češlja svoju kosu. Lepota žene je u njenim očima, jer oči su vrata njenog srca, mesta gde ljubav počiva. Istinska lepota žene ogleda se u njenoj duši.Ljudi se obično plaše da oslobode energiju, zato što na taj način otkrivaju znatan deo sebe i svoje ličnosti: time znači, pokazujemo sva svoja unutrašnja doživljavanja i preživljavanja. S druge strane, mnogi ne vole da vide taj energetski naboj jer ih to zastrašuje. Nema razloga potiskivati ono što je u nama!Plašljiv čovek ne može da bude srećan. Ljudi ga ne trpe, žene ga ne vole, a i on sam sebe prezire.Sa svojom štulom nisam mogao misliti ni na konja ni na rat, te sam morao, hteo ne hteo, navikavati, koliko sam mogao, na sedenje kod kuće. Da nisam imao štulu, bio bih, možda, poginuo od Turaka, kao mnogi moji vršnjaci, a moja štula me je naterala da tražim mira, da mirno čitam knjige, da mirno zapisujem na hartiji ono što sam čuo i video okom. Isto toliko koliko štula, zadržavala me je na mestu i moja žena…Muškarci su možda otkrili vatru, ali su žene naučile kako se igrati s njom!