Mene su žene - dobre žene - plašile, jer su možda htele dušu, a ja sam hteo da sačuvam taj deo sebe.


mene-su-ene-dobre-ene-plaile-jer-su-moda-htele-u-a-ja-sam-hteo-da-uvam-taj-deo-sebe
Čarls bukovskimenesuženedobreplailejermoždahteleduujasamhteodasačuvamtajdeosebemene susu ženeženedobredobre ženeženeplašilejer susu moždamožda htelehtele dušuja samsam hteohteo dada sačuvamsačuvam tajtaj deodeo sebemene su ženesu ženedobre ženedobre ženejer su moždasu možda htelemožda htele dušua ja samja sam hteosam hteo dahteo da sačuvamda sačuvam tajsačuvam taj deotaj deo sebemene su ženedobre ženejer su možda htelesu možda htele dušua ja sam hteoja sam hteo dasam hteo da sačuvamhteo da sačuvam tajda sačuvam taj deosačuvam taj deo sebejer su možda htele dušua ja sam hteo daja sam hteo da sačuvamsam hteo da sačuvam tajhteo da sačuvam taj deoda sačuvam taj deo sebe

Nema goreg zla od loše žene, a ništa nije bolje stvoreno od dobre žene. -Euripid
nema-goreg-zla-od-loe-ene-a-nije-bolje-stvoreno-od-dobre-ene
Plašljiv čovek ne može da bude srećan. Ljudi ga ne trpe, žene ga ne vole, a i on sam sebe prezire. -Efraim Kišon
plaljiv-ovek-ne-moe-da-bude-srean-ljudi-ga-ne-trpe-ene-ga-ne-vole-a-i-on-sam-sebe-prezire
Muškarci su možda otkrili vatru, ali su žene naučile kako se igrati s njom!
mukarci-su-moda-otkrili-vatru-ali-su-ene-nauile-kako-se-igrati-s-njom