Meni je jedino stalo do toga da volim svet, da ga ne prezirem, da ne mrzim ni svet, ni sebe, da na nj, na sebe i na sva bića mogu da gledam sa ljubavlju i sa divljenjem i sa strahopoštovanjem.


meni-jedino-stalo-do-toga-da-volim-svet-da-ga-ne-prezirem-da-ne-mrzim-svet-sebe-da-na-nj-na-sebe-i-na-sva-bia-mogu-da-gledam-ljubavlju-i
herman hesemenijedinostalodotogadavolimsvetganepreziremmrzimsebenanjsebesvabićamogugledamljubavljudivljenjemstrahopotovanjemmeni jeje jedinojedino stalostalo dodo togatoga dada volimvolim svetda gaga nene preziremda nene mrzimmrzim nini svetni sebeda nana njna sebesebe ii nana svasva bićabića mogumogu dada gledamgledam sasa ljubavljuljubavlju isa divljenjemdivljenjem isa strahopoštovanjemmeni je jedinoje jedino stalojedino stalo dostalo do togado toga datoga da volimda volim svetda ga nega ne preziremda ne mrzimne mrzim nimrzim ni svetda na njna sebe isebe i nai na svana sva bićasva bića mogubića mogu damogu da gledamda gledam sagledam sa ljubavljusa ljubavlju iljubavlju i sai sa divljenjemsa divljenjem idivljenjem i sai sa strahopoštovanjem

Većina uspešnih ljudi je nesretna. Zato su i uspešni- oni moraju da stvaraju veru u sebe kroz sebe tako što ostvaruju nešto što će svet primeti. -Agata Kristi
veina-uspenih-ljudi-nesretna-zato-su-i-uspe-oni-moraju-da-stvaraju-veru-u-sebe-kroz-sebe-tako-to-ostvaruju-neto-to-e-svet-primeti
Zaljubljenici vide na svetu samo sebe, a zaboravljaju da ih vidi svet. -Platon
zaljubljenici-vide-na-svetu-samo-sebe-a-zaboravljaju-da-ih-vidi-svet
Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet, a sada je taj svet načinio od mene svoje sredstvo. -Ivo Andric
od-svega-to-svet-ima-i-jeste-ja-sam-hteo-da-napravim-sredstvo-kojim-bih-savladao-i-osvojio-svet-a-sada-taj-svet-nainio-od-mene-svoje-sredstvo
Ništa nije teže ni strašnije nego gledati svet oko sebe očima bivše lepotice. -Ivo Andrić
ni-nije-tee-stranije-nego-gledati-svet-oko-sebe-oima-bive-lepotice