Meni je moj psihijatar rekao da vi ne postojite i da vas ja izmišljam :)


meni-moj-psihijatar-rekao-da-vi-ne-postojite-i-da-vas-ja-izmiljam
menimojpsihijatarrekaodavinepostojitevasjaizmiljammeni jeje mojmoj psihijatarpsihijatar rekaorekao dada vivi nene postojitepostojite ii dada vasvas jaja izmišljammeni je mojje moj psihijatarmoj psihijatar rekaopsihijatar rekao darekao da vida vi nevi ne postojitene postojite ipostojite i dai da vasda vas javas ja izmišljammeni je moj psihijatarje moj psihijatar rekaomoj psihijatar rekao dapsihijatar rekao da virekao da vi neda vi ne postojitevi ne postojite ine postojite i dapostojite i da vasi da vas jada vas ja izmišljammeni je moj psihijatar rekaoje moj psihijatar rekao damoj psihijatar rekao da vipsihijatar rekao da vi nerekao da vi ne postojiteda vi ne postojite ivi ne postojite i dane postojite i da vaspostojite i da vas jai da vas ja izmišljam

…meni je moj psihijatar rekao da mu se javite… svi… što pre…
meni-moj-psihijatar-rekao-da-mu-se-javite-svi-to-pre
Zvao sam te Mišu moj* Javi se Babo tvoj i rekao*Zaboravi ovaj Broj*
zvao-sam-te-miu-moj-javi-se-babo-tvoj-i-rekaozaboravi-ovaj-broj
Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci. -Alfred Hičkok
nikad-nisam-rekao-da-su-glumci-stoka-zapravo-sam-rekao-da-bi-se-prema-njima-trebalo-ponaati-kao-prema-stoci