Meni su ljudi uvek miliji od načela, a najmiliji na svetu su mi ljudi bez ikakvih načela.


meni-su-ljudi-uvek-miliji-od-naela-a-najmiliji-na-svetu-su-mi-ljudi-bez-ikakvih-naela
oskar vajldmenisuljudiuvekmilijiodnačelanajmilijinasvetumibezikakvihnačelameni susu ljudiljudi uvekuvek milijimiliji odod načelanajmiliji nana svetusvetu susu mimi ljudiljudi bezbez ikakvihikakvih načelameni su ljudisu ljudi uvekljudi uvek milijiuvek miliji odmiliji od načelaa najmiliji nanajmiliji na svetuna svetu susvetu su misu mi ljudimi ljudi bezljudi bez ikakvihbez ikakvih načelameni su ljudi uveksu ljudi uvek milijiljudi uvek miliji oduvek miliji od načelaa najmiliji na svetunajmiliji na svetu suna svetu su misvetu su mi ljudisu mi ljudi bezmi ljudi bez ikakvihljudi bez ikakvih načelameni su ljudi uvek milijisu ljudi uvek miliji odljudi uvek miliji od načelaa najmiliji na svetu sunajmiliji na svetu su mina svetu su mi ljudisvetu su mi ljudi bezsu mi ljudi bez ikakvihmi ljudi bez ikakvih načela

Život bez načela je brod bez kormila – Gandhi
ivot-bez-naela-brod-bez-kormila-gandhi
Jedna od mojih omiljenih filozofskih načela je da će se ljudi slagati sa vama samo ako su se već složili sa vama. Ne možete promeniti tuđe mišljenje. -Frenk Zapa
jedna-od-mojih-omiljenih-filozofskih-naela-da-e-se-ljudi-slagati-vama-samo-ako-su-se-ve-sloili-vama-ne-moete-promeniti-e-miljenje
Pošteno živjeti, drugoga ne povrijediti, a svakome dati ono što mu pripada, osnovna su načela prava. -Latinske poslovice
poteno-ivjeti-drugoga-ne-povrijediti-a-svakome-dati-ono-to-mu-pripada-osnovna-su-naela-prava
A ko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključiv do novca -Nemačka poslovica
a-ko-kae-da-mu-nije-do-novca-nego-do-naela-njemu-iskljuiv-do-novca