Metafizika je tamni okean bez pristaništa i svetionika na čijoj obali leže mnoge filozofske olupine.


metafizika-tamni-okean-bez-pristani-i-svetionika-na-ijoj-obali-e-mnoge-filozofske-olupine
imanuel kantmetafizikatamniokeanbezpristanitasvetionikanačijojobaliležemnogefilozofskeolupinemetafizika jeje tamnitamni okeanokean bezbez pristaništapristaništa ii svetionikasvetionika nana čijojčijoj obaliobali leželeže mnogemnoge filozofskefilozofske olupinemetafizika je tamnije tamni okeantamni okean bezokean bez pristaništabez pristaništa ipristaništa i svetionikai svetionika nasvetionika na čijojna čijoj obaličijoj obali ležeobali leže mnogeleže mnoge filozofskemnoge filozofske olupinemetafizika je tamni okeanje tamni okean beztamni okean bez pristaništaokean bez pristaništa ibez pristaništa i svetionikapristaništa i svetionika nai svetionika na čijojsvetionika na čijoj obalina čijoj obali ležečijoj obali leže mnogeobali leže mnoge filozofskeleže mnoge filozofske olupinemetafizika je tamni okean bezje tamni okean bez pristaništatamni okean bez pristaništa iokean bez pristaništa i svetionikabez pristaništa i svetionika napristaništa i svetionika na čijoji svetionika na čijoj obalisvetionika na čijoj obali ležena čijoj obali leže mnogečijoj obali leže mnoge filozofskeobali leže mnoge filozofske olupine

Ja sebe gledam kao na dečaka koji se igra na morskoj obali, dok ogromni okean istine leži neotkriven ispred mene. -Isak Njutn
ja-sebe-gledam-kao-na-deaka-koji-se-igra-na-morskoj-obali-dok-ogromni-okean-istine-i-neotkriven-ispred-mene
Ja sebe gledam kao na dječaka koji se igra na morskoj obali, dok ogromni okean istine leži neotkriven ispred mene. -Isak Njutn
ja-sebe-gledam-kao-na-djeaka-koji-se-igra-na-morskoj-obali-dok-ogromni-okean-istine-i-neotkriven-ispred-mene
Ponekad u sasvim suncanom danu, naidju samo tebi nekakvi tamni oblaci i pokvare ti dan, a ti nastavi dalje hrabro i bez osvrtanja jer zivot nije samo danas, uvek ...
ponekad-u-sasvim-suncanom-danu-naidju-samo-tebi-nekakvi-tamni-oblaci-i-pokvare-ti-dan-a-ti-nastavi-dalje-hrabro-i-bez-osvrtanja-jer-zivot-nije-samo