Među vašim ljudima čovek se ceni onoliko koliko je čovek, a ne po onome što su od njega napravili odelo i titule.


meu-vaim-ljudima-ovek-se-ceni-onoliko-koliko-ovek-a-ne-po-onome-to-su-od-njega-napravili-odelo-i-titule
arčibald rajsmeđuvaimljudimačoveksecenionolikokolikočoveknepoonometosuodnjeganapraviliodelotitulemeđu vašimvašim ljudimaljudima čovekčovek sese ceniceni onolikoonoliko kolikokoliko jeje čovekne popo onomeonome štošto susu odod njeganjega napravilinapravili odeloodelo ii titulemeđu vašim ljudimavašim ljudima čovekljudima čovek sečovek se cenise ceni onolikoceni onoliko kolikoonoliko koliko jekoliko je čoveka ne pone po onomepo onome štoonome što sušto su odsu od njegaod njega napravilinjega napravili odelonapravili odelo iodelo i titulemeđu vašim ljudima čovekvašim ljudima čovek seljudima čovek se ceničovek se ceni onolikose ceni onoliko kolikoceni onoliko koliko jeonoliko koliko je čoveka ne po onomene po onome štopo onome što suonome što su odšto su od njegasu od njega napraviliod njega napravili odelonjega napravili odelo inapravili odelo i titulemeđu vašim ljudima čovek sevašim ljudima čovek se ceniljudima čovek se ceni onolikočovek se ceni onoliko kolikose ceni onoliko koliko jeceni onoliko koliko je čoveka ne po onome štone po onome što supo onome što su odonome što su od njegašto su od njega napravilisu od njega napravili odelood njega napravili odelo injega napravili odelo i titule

Kad bi svaki čovek želeo mir onoliko jako koliko želi novi televizor, mir bi vladao svetom. -Džon Lenon
kad-bi-svaki-ovek-eleo-mir-onoliko-jako-koliko-eli-novi-televizor-mir-bi-vladao-svetom
Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek. -Kineske poslovice
ako-neko-ini-samo-ono-to-se-od-njega-trai-on-rob-ako-ini-vie-no-to-se-od-njega-trai-on-slobodan-ovek
U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica. -Jovan Dučić
u-najveem-broju-sluajeva-ljubomoran-ovek-to-onaj-koji-veruje-da-ena-jaa-od-njega-i-da-joj-on-nije-dovoljan-stoga-ljubomora-samo-jedan-strah-a
Ne brini za količinu nego za kakvoću svojih prijatelja. Neprijatno je kad se čovek ne dopada dobrim ljudima, ali ne dopadati se zlim ljudima uvek je dobro. -Lav Tolstoj
ne-brini-za-koliinu-nego-za-kakvou-svojih-prijatelja-neprijatno-kad-se-ovek-ne-dopada-dobrim-ljudima-ali-ne-dopadati-se-zlim-ljudima-uvek-dobro