Mi kao individue moramo pronaći naš spiritualni put. Mi moramo pronaći našu sopstvenu istinu – i to je bila moja borba kao mladog čovjeka – o čemu se zapravo radi u životu? Dugo mi je trebalo da spoznam da nema previše bitnih stvari u životu, ali ono što je bitno je, da mi jedni druge poštujemo, da održimo i zadržimo našu ljudskost, i naše zajedničko biti čovjek preko svih zastava i religija i svega onoga što one predstavljaju.


mi-kao-individue-moramo-pronai-na-spiritualni-put-mi-moramo-pronai-nau-sopstvenu-istinu-i-to-bila-moja-borba-kao-mladog-ovjeka-o-emu-se-zapravo
mairead corriganmikaoindividuemoramopronaćinaspiritualniputnausopstvenuistinutobilamojaborbamladogčovjekačemusezapravoradiživotudugomitrebalodaspoznamnemapreviebitnihstvariživotualionotobitnojednidrugepotujemoodržimozadržimoljudskostnaezajedničkobitičovjekprekosvihzastavareligijasvegaonogaonepredstavljajumi kaokao individueindividue moramomoramo pronaćipronaći našnaš spiritualnispiritualni putmi moramomoramo pronaćipronaći našunašu sopstvenusopstvenu istinuistinu –je bilabila mojamoja borbaborba kaokao mladogmladog čovjekačovjeka –o čemučemu sese zapravozapravo radiradi uu životudugo mimi jeje trebalotrebalo dada spoznamspoznam dada nemanema previšepreviše bitnihbitnih stvaristvari uu životuali onoono štošto jeje bitnobitno jeda mimi jednijedni drugedruge poštujemoda održimoodržimo ii zadržimozadržimo našunašu ljudskosti našenaše zajedničkozajedničko bitibiti čovjekčovjek prekopreko svihsvih zastavazastava ii religijareligija ii svegasvega onogaonoga štošto oneone predstavljajumi kao individuekao individue moramoindividue moramo pronaćimoramo pronaći našpronaći naš spiritualninaš spiritualni putmi moramo pronaćimoramo pronaći našupronaći našu sopstvenunašu sopstvenu istinusopstvenu istinu –istinu – ii to jeje bila mojabila moja borbamoja borba kaoborba kao mladogkao mladog čovjekamladog čovjeka –čovjeka – o– o čemuo čemu sečemu se zapravose zapravo radizapravo radi uradi u životudugo mi jemi je trebaloje trebalo datrebalo da spoznamda spoznam daspoznam da nemada nema previšenema previše bitnihpreviše bitnih stvaribitnih stvari ustvari u životuali ono štoono što ješto je bitnoje bitno jeda mi jednimi jedni drugejedni druge poštujemoda održimo iodržimo i zadržimoi zadržimo našuzadržimo našu ljudskosti naše zajedničkonaše zajedničko bitizajedničko biti čovjekbiti čovjek prekočovjek preko svihpreko svih zastavasvih zastava izastava i religijai religija ireligija i svegai svega onogasvega onoga štoonoga što onešto one predstavljaju

Moramo poštovati druge religije, kao što poštujemo našu. Tolerisati ih nije dovoljno. -Mahatma Gandi
moramo-potovati-druge-religije-kao-to-potujemo-nau-tolerisati-ih-nije-dovoljno
Ali ako govorimo o napretku u životu, moramo da razumijemo da je ono što je
ali-ako-govorimo-o-napretku-u-ivotu-moramo-da-razumijemo-da-ono-to-dobro-razliito-od-onoga-to-bolje
Rasizam je još uvek prisutan. Na nama je da pripremimo našu decu na ono što ih očekuje, a što bi trebalo da prevaziđemo. -Roza Parks
rasizam-jo-uvek-prisutan-na-nama-da-pripremimo-nau-decu-na-ono-to-ih-oekuje-a-to-bi-trebalo-da-prevaziemo
Neke stvari i probleme je teško prihvatiti ali moramo biti svesni da su one samo privremene kao i sam život.
neke-stvari-i-probleme-teko-prihvatiti-ali-moramo-biti-svesni-da-su-one-samo-privremene-kao-i-sam-ivot