Mi možemo, na primer, biti prilično uvereni da će biti sveta bez rata ili da neće nikako biti sveta. U najmanju ruku sveta koji je naseljen bilo kakvim stvorenjima osim bakterija i buba sa pokojim ostatkom ostalih.


mi-moemo-na-primer-biti-prilino-uvereni-da-e-biti-sveta-bez-rata-ili-da-nee-nikako-biti-sveta-u-najmanju-ruku-sveta-koji-naseljen-bilo-kakvim
noam Čomskimimožemonaprimerbitipriličnouverenidaćesvetabezratailinećenikakosvetanajmanjurukukojinaseljenbilokakvimstvorenjimaosimbakterijabubapokojimostatkomostalihmi možemona primerbiti priličnoprilično uvereniuvereni dada ćeće bitibiti svetasveta bezbez ratarata iliili dada nećeneće nikakonikako bitibiti svetau najmanjunajmanju rukuruku svetasveta kojikoji jeje naseljennaseljen bilobilo kakvimkakvim stvorenjimastvorenjima osimosim bakterijabakterija ii bubabuba sasa pokojimpokojim ostatkomostatkom ostalihbiti prilično uvereniprilično uvereni dauvereni da ćeda će bitiće biti svetabiti sveta bezsveta bez ratabez rata ilirata ili daili da nećeda neće nikakoneće nikako bitinikako biti svetau najmanju rukunajmanju ruku svetaruku sveta kojisveta koji jekoji je naseljenje naseljen bilonaseljen bilo kakvimbilo kakvim stvorenjimakakvim stvorenjima osimstvorenjima osim bakterijaosim bakterija ibakterija i bubai buba sabuba sa pokojimsa pokojim ostatkompokojim ostatkom ostalih

Postoje dva sveta između kojih nema i ne može biti ni pravog dodira ni mogućnosti sporazuma, dva strašna sveta osuđena na večiti rat u hiljadu oblika. -Ivo Andric
postoje-dva-sveta-izmeu-kojih-nema-i-ne-moe-biti-pravog-dodira-mogunosti-sporazuma-dva-strana-sveta-osuena-na-veiti-rat-u-hiljadu-oblika
Šta god toliko bilo nesigurno u ovoj smrdljivoj rupi od sveta, to u svakom slučaju ne može biti majčina ljubav. -Džejms Džojs
god-toliko-bilo-nesigurno-u-ovoj-smrdljivoj-rupi-od-sveta-to-u-svakom-sluaju-ne-moe-biti-majina-ljubav
Sve je skupo; samo patnja sveta je jeftina; patnja sveta je besplatna. -Viktor Igo
sve-skupo-samo-patnja-sveta-jeftina-patnja-sveta-besplatna
Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje. -Doroti Parker
znam-da-postoje-stvari-koje-nikad-nee-biti-niti-su-bile-zabavne-takoe-znam-da-ismevanje-moe-biti-tit-ali-nikako-oru
Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše. -Alber Kami
slobodno-novinarstvo-moe-biti-dobro-ili-loe-ali-sigurno-bez-slobode-novinarstvo-ne-moe-biti-drugo-osim-loe
Ukoliko bilo koji ministar spoljnih poslova počne do smrti da brani „mirovnu konferenciju“, možete biti uvereni da je njegova vlada već izdala narudžbu za nove bojne brodove i avione. -Josif Staljin
ukoliko-bilo-koji-ministar-spoljnih-poslova-pone-do-smrti-da-brani-mirovnu-konferenciju-moete-biti-uvereni-da-njegova-vlada-ve-izdala-narudbu-za-nove