Mi ne možemo upravljati vetrom, kišom ili drugim vremenskim nepogodama. Ali možemo podesiti jedra tako da plovimo u željenom smeru.


mi-ne-moemo-upravljati-vetrom-kiom-ili-drugim-vremenskim-nepogodama-ali-moemo-podesiti-jedra-tako-da-plovimo-u-eljenom-smeru
entoni robinsminemožemoupravljativetromkiomilidrugimvremenskimnepogodamaalipodesitijedratakodaplovimoželjenomsmerumi nene možemomožemo upravljatiupravljati vetromkišom iliili drugimdrugim vremenskimvremenskim nepogodamaali možemomožemo podesitipodesiti jedrajedra takotako dada plovimoplovimo uu željenomželjenom smerumi ne možemone možemo upravljatimožemo upravljati vetromkišom ili drugimili drugim vremenskimdrugim vremenskim nepogodamaali možemo podesitimožemo podesiti jedrapodesiti jedra takojedra tako datako da plovimoda plovimo uplovimo u željenomu željenom smerumi ne možemo upravljatine možemo upravljati vetromkišom ili drugim vremenskimili drugim vremenskim nepogodamaali možemo podesiti jedramožemo podesiti jedra takopodesiti jedra tako dajedra tako da plovimotako da plovimo uda plovimo u željenomplovimo u željenom smerumi ne možemo upravljati vetromkišom ili drugim vremenskim nepogodamaali možemo podesiti jedra takomožemo podesiti jedra tako dapodesiti jedra tako da plovimojedra tako da plovimo utako da plovimo u željenomda plovimo u željenom smeru

Ne možemo da utičemo na to s koje će strane vetar duvati ali možemo da podesimo jedra.Ne možemo ljude svemu naučiti; možemo im jedino pomoći da to otkriju unutar njih samih.Pušemo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo, iako dobro znamo da će se raspršiti.Duvamo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo , iako dobro znamo da će se raspršiti.Niko, ni ti ni ja ne možemo da udarimo tako jako kao što to može život. Ali nije stvar u tome koliko jako umeš da udariš. Stvar je u tome koliko udaraca možeš da podneseš a da ipak nastaviš dalje.Postoje dve vrste promena koje imaju tendenciju da poremete način života na koji smo navikli. Prve su promene koje se dešavaju nama. Druge su one koje se dešavaju bez nas. Prve ne možemo kontrolisati, ali možemo i trebamo da kontrolišemo ove druge.