Mi se rađamo sami i umiremo sami. Jedino kroz našu ljubav i prijateljstvo možemo na trenutak stvoriti iluziju da nismo sami.


mi-se-raamo-sami-i-umiremo-sami-jedino-kroz-nau-ljubav-i-prijateljstvo-moemo-na-trenutak-stvoriti-iluziju-da-nismo-sami
orson velsmiserađamosamiumiremosamijedinokroznauljubavprijateljstvomožemonatrenutakstvoritiiluzijudanismomi sese rađamorađamo samisami ii umiremoumiremo samijedino krozkroz našunašu ljubavljubav ii prijateljstvoprijateljstvo možemomožemo nana trenutaktrenutak stvoritistvoriti iluzijuiluziju dada nismonismo samimi se rađamose rađamo samirađamo sami isami i umiremoi umiremo samijedino kroz našukroz našu ljubavnašu ljubav iljubav i prijateljstvoi prijateljstvo možemoprijateljstvo možemo namožemo na trenutakna trenutak stvorititrenutak stvoriti iluzijustvoriti iluziju dailuziju da nismoda nismo samimi se rađamo samise rađamo sami irađamo sami i umiremosami i umiremo samijedino kroz našu ljubavkroz našu ljubav inašu ljubav i prijateljstvoljubav i prijateljstvo možemoi prijateljstvo možemo naprijateljstvo možemo na trenutakmožemo na trenutak stvoritina trenutak stvoriti iluzijutrenutak stvoriti iluziju dastvoriti iluziju da nismoiluziju da nismo samimi se rađamo sami ise rađamo sami i umiremorađamo sami i umiremo samijedino kroz našu ljubav ikroz našu ljubav i prijateljstvonašu ljubav i prijateljstvo možemoljubav i prijateljstvo možemo nai prijateljstvo možemo na trenutakprijateljstvo možemo na trenutak stvoritimožemo na trenutak stvoriti iluzijuna trenutak stvoriti iluziju datrenutak stvoriti iluziju da nismostvoriti iluziju da nismo sami

Izgleda da smo manje nesrećni ako nismo sami. -Volter
izgleda-da-smo-manje-nesre-ako-nismo-sami
Ne možemo dobiti mir u spoljašnjem svetu, sve dok se ne pomirimo sami sa sobom. -Dalaj Lama
ne-moemo-dobiti-mir-u-spoljanjem-svetu-sve-dok-se-ne-pomirimo-sami-sobom
Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti
Često opraštamo onima koji nam dosađuju, ali nikad ne možemo oprostiti onima kojima smo sami dosadni. -Francois de La Rochefoucauld
esto-opratamo-onima-koji-nam-dosauju-ali-nikad-ne-moemo-oprostiti-onima-kojima-smo-sami-dosadni