Mi smo bolesni, samo pušimo našu nadu. Naša bedna odeća, naša stara vozila. Stalno idemo ka prividu, naši životi straćeni su kao i životi ostalih.


mi-smo-bolesni-samo-puimo-nau-nadu-naa-bedna-odea-naa-stara-vozila-stalno-idemo-ka-prividu-nai-ivoti-straeni-su-kao-i-ivoti-ostalih
Čarls bukovskimismobolesnisamopuimonaunadunaabednaodećanaastaravozilastalnoidemokaprividunaiživotistraćenisukaoostalihmi smosmo bolesnisamo pušimopušimo našunašu nadunaša bednabedna odećanaša starastara vozilastalno idemoidemo kaka prividunaši životiživoti straćenistraćeni susu kaokao ii životiživoti ostalihmi smo bolesnisamo pušimo našupušimo našu nadunaša bedna odećanaša stara vozilastalno idemo kaidemo ka prividunaši životi straćeniživoti straćeni sustraćeni su kaosu kao ikao i životii životi ostalihsamo pušimo našu nadustalno idemo ka prividunaši životi straćeni suživoti straćeni su kaostraćeni su kao isu kao i životikao i životi ostalihnaši životi straćeni su kaoživoti straćeni su kao istraćeni su kao i životisu kao i životi ostalih

Nadam se da će ove reči sa barske stolice na kraju šanka neko shvatiti - da naši naizgled bezuspešni životi i metodi i poezija jesu izabrani metodi. -Čarls Bukovski
nadam-se-da-e-ove-rei-barske-stolice-na-kraju-anka-neko-shvatiti-da-nai-naizgled-bezuspe-ivoti-i-metodi-i-poezija-jesu-izabrani-metodi
Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok
Naši životi se počinju završavati onoga dana kada počnemo šutiti o bitnim stvarima. -Martin Luter King
nai-ivoti-se-poinju-zavravati-onoga-dana-kada-ponemo-utiti-o-bitnim-stvarima