Mi smo kao ruže koje se nikad nisu potrudile da procvetaju kad je trebalo da cvetamo i kao da se suncu smučilo od čekanja.


mi-smo-kao-rue-koje-se-nikad-nisu-potrudile-da-procvetaju-kad-trebalo-da-cvetamo-i-kao-da-se-suncu-smuilo-od-ekanja
Čarls bukovskimismokaoružekojesenikadnisupotrudiledaprocvetajukadtrebalocvetamosuncusmučiloodčekanjami smosmo kaokao ružeruže kojekoje sese nikadnikad nisunisu potrudilepotrudile dada procvetajuprocvetaju kadkad jeje trebalotrebalo dada cvetamocvetamo ii kaokao dada sese suncusuncu smučilosmučilo odod čekanjami smo kaosmo kao ružekao ruže kojeruže koje sekoje se nikadse nikad nisunikad nisu potrudilenisu potrudile dapotrudile da procvetajuda procvetaju kadprocvetaju kad jekad je trebaloje trebalo datrebalo da cvetamoda cvetamo icvetamo i kaoi kao dakao da seda se suncuse suncu smučilosuncu smučilo odsmučilo od čekanjami smo kao ružesmo kao ruže kojekao ruže koje seruže koje se nikadkoje se nikad nisuse nikad nisu potrudilenikad nisu potrudile danisu potrudile da procvetajupotrudile da procvetaju kadda procvetaju kad jeprocvetaju kad je trebalokad je trebalo daje trebalo da cvetamotrebalo da cvetamo ida cvetamo i kaocvetamo i kao dai kao da sekao da se suncuda se suncu smučilose suncu smučilo odsuncu smučilo od čekanjami smo kao ruže kojesmo kao ruže koje sekao ruže koje se nikadruže koje se nikad nisukoje se nikad nisu potrudilese nikad nisu potrudile danikad nisu potrudile da procvetajunisu potrudile da procvetaju kadpotrudile da procvetaju kad jeda procvetaju kad je trebaloprocvetaju kad je trebalo dakad je trebalo da cvetamoje trebalo da cvetamo itrebalo da cvetamo i kaoda cvetamo i kao dacvetamo i kao da sei kao da se suncukao da se suncu smučiloda se suncu smučilo odse suncu smučilo od čekanja

Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je. -Đorđe Balašević
zabavljali-smo-se-kratko-i-kad-smo-bili-zajedno-kao-tih-meseci-samo-smo-se-grlili-i-ljubili-kao-pijani-rusi-definitivno-me-promenila-istina
Žene nisu nikad tako jake kao onaj put kad se naoružavaju vlastitim slabostima. -Daniel Defoe
ene-nisu-nikad-tako-jake-kao-onaj-put-kad-se-naoruavaju-vlastitim-slabostima
Zbog toga sam bila srećna - nikad nisam poslije sretala one koje sam nekada voljela. To nisu lijepi susreti, isto kao da sretneš pokojnika. -Maksim Gorki
zbog-toga-sam-bila-srena-nikad-nisam-poslije-sretala-one-koje-sam-nekada-voljela-to-nisu-lijepi-susreti-isto-kao-da-sretne-pokojnika
Radi kao da ti novac nije neophodan, pleši kao da te niko ne gleda, voli kao da nikad nisi bio nesrećan. -Mark Tven
radi-kao-da-ti-novac-nije-neophodan-plei-kao-da-te-niko-ne-gleda-voli-kao-da-nikad-nisi-bio-nesrean