Mi smo ljudi slični pticama koje se uvek u istim mrežama hvataju, i opet neće da slušaju.


mi-smo-ljudi-sli-pticama-koje-se-uvek-u-istim-mreama-hvataju-i-opet-nee-da-sluaju
dositej obradovićmismoljudisličnipticamakojeseuvekistimmrežamahvatajuopetnećedasluajumi smosmo ljudiljudi sličnislični pticamapticama kojekoje sese uvekuvek uu istimistim mrežamamrežama hvatajui opetopet nećeneće dada slušajumi smo ljudismo ljudi sličniljudi slični pticamaslični pticama kojepticama koje sekoje se uvekse uvek uuvek u istimu istim mrežamaistim mrežama hvatajui opet nećeopet neće daneće da slušajumi smo ljudi sličnismo ljudi slični pticamaljudi slični pticama kojeslični pticama koje septicama koje se uvekkoje se uvek use uvek u istimuvek u istim mrežamau istim mrežama hvatajui opet neće daopet neće da slušajumi smo ljudi slični pticamasmo ljudi slični pticama kojeljudi slični pticama koje seslični pticama koje se uvekpticama koje se uvek ukoje se uvek u istimse uvek u istim mrežamauvek u istim mrežama hvatajui opet neće da slušaju

Ako nista bar smo pod istim nebom. Veceras i zauvek!
ako-nista-bar-smo-pod-istim-nebom-veceras-i-zauvek
Neki ljudi imaju mnogo para, pa opet ne žive kao ljudi. -Bugarske poslovice
neki-ljudi-imaju-mnogo-para-pa-opet-ne-ive-kao-ljudi
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti