Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikome dozvoliti da nas dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.


mi-smo-more-krvi-prolili-za-bratstvo-i-jedinstvo-naih-naroda-e-neemo-nikome-dozvoliti-da-nas-dira-ili-da-nam-ruje-iznutra-da-se-rui-to-bratstvo-i
josip broz titomismomorekrviprolilizabratstvojedinstvonaihnarodanećemonikomedozvolitidanasdirailinamrujeiznutraseruitojedinstvomi smosmo moremore krvikrvi proliliprolili zaza bratstvobratstvo ii jedinstvojedinstvo našihnaših narodae nećemonećemo nikomenikome dozvolitidozvoliti dada nasnas diradira iliili dada namnam rujeruje iznutrada sese rušibratstvo ii jedinstvomi smo moresmo more krvimore krvi prolilikrvi prolili zaprolili za bratstvoza bratstvo ibratstvo i jedinstvoi jedinstvo našihjedinstvo naših narodae nećemo nikomenećemo nikome dozvolitinikome dozvoliti dadozvoliti da nasda nas diranas dira ilidira ili daili da namda nam rujenam ruje iznutrada se ruširuši to bratstvobratstvo i jedinstvo

Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nećemo nikom dozvoliti da nam dira ili da ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Mi smo more krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E nečemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.Živelo bratstvo i jedinstvo svih naših republika i pokrajina!Čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zenicu oka svoga.Svemir je jedinstvo svih stvari. Ako postignemo to jedinstvo i poistovetimo se sa njim, onda su udovi našeg tela samo prah i blato, dok su život i smrt, kraj i početak samo smenjivanje dana i noći, koje ne može poremetiti naš unutarnji mir. Koliko ćemo se manje uzbuđivati zbog ovozemaljskog gubitka i dobitka, dobre i loše sreće!Bratstvo i jedinstvo, to je bez sumnje najveća tekovina koju smo izvojevali u ovoj krvavoj borbi.