Mi smo ponosni na našu istoriju. Ponosni smo na naše žrtve koje su naši preci, naši narodi dali kroz istoriju. Mi smo ponosni na to što naši narodni nikada nisu ničiju nezavisnost ugrožavali, što naši narodi nikada nisu prelazili preko tuđe teritorije, da porobljuju druge narode.


mi-smo-ponosni-na-nau-istoriju-ponosni-smo-na-nae-rtve-koje-su-nai-preci-nai-narodi-dali-kroz-istoriju-mi-smo-ponosni-na-to-to-nai-narodni-nikada-nisu
josip broz titomismoponosninanauistorijuponosninaežrtvekojesunaiprecinarodidalikroztotonarodninikadanisuničijunezavisnostugrožavaliprelaziliprekotuđeteritorijedaporobljujudrugenarodemi smosmo ponosniponosni nana našunašu istorijuponosni smosmo nana našenaše žrtvežrtve kojekoje susu našinaši precinaši narodinarodi dalidali krozkroz istorijumi smosmo ponosniponosni našto našinaši narodninarodni nikadanikada nisunisu ničijuničiju nezavisnostnezavisnost ugrožavališto našinaši narodinarodi nikadanikada nisunisu prelaziliprelazili prekopreko tuđetuđe teritorijeda porobljujuporobljuju drugedruge narodemi smo ponosnismo ponosni naponosni na našuna našu istorijuponosni smo nasmo na našena naše žrtvenaše žrtve koježrtve koje sukoje su našisu naši precinaši narodi dalinarodi dali krozdali kroz istorijumi smo ponosnismo ponosni nana to štošto naši narodninaši narodni nikadanarodni nikada nisunikada nisu ničijunisu ničiju nezavisnostničiju nezavisnost ugrožavališto naši narodinaši narodi nikadanarodi nikada nisunikada nisu prelazilinisu prelazili prekoprelazili preko tuđepreko tuđe teritorijeda porobljuju drugeporobljuju druge narode

Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi -Vinston Čerčil
ne-postoje-nai-stalni-prijatelji-i-nai-stalni-neprijatelji-postoje-samo-nai-stalni-interesi
Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji, postoje samo naši stalni interesi. -Vinston Čerčil
ne-postoje-nai-stalni-prijatelji-i-nai-stalni-neprijatelji-postoje-samo-nai-stalni-interesi
Mi smo toliko siromašni da naši sportisti ni nemaju za doping :(
mi-smo-toliko-siroma-da-nai-sportisti-nemaju-za-doping
Mi smo bolesni, samo pušimo našu nadu. Naša bedna odeća, naša stara vozila. Stalno idemo ka prividu, naši životi straćeni su kao i životi ostalih. -Čarls Bukovski
mi-smo-bolesni-samo-puimo-nau-nadu-naa-bedna-odea-naa-stara-vozila-stalno-idemo-ka-prividu-nai-ivoti-straeni-su-kao-i-ivoti-ostalih
Mnogi naši vršnjaci hteli su da idu u rat ali nisu smeli. I dogodilo se ono što se često događa: Danas pamte samo da su hteli, a zaboravili su da nisu smeli. -Duško Radović
mnogi-nai-vrnjaci-hteli-su-da-idu-u-rat-ali-nisu-smeli-i-dogodilo-se-ono-to-se-esto-dogaa-danas-pamte-samo-da-su-hteli-a-zaboravili-su-da-nisu-smeli