Mi smo u opasnosti da uništimo sami sebe zbog naše pohlepe i gluposti. Ne smemo gledati samo ka nama na ovom malom i sve zagađenijem i sve prenaseljenijem svetu.


mi-smo-u-opasnosti-da-unitimo-sami-sebe-zbog-nae-pohlepe-i-gluposti-ne-smemo-gledati-samo-ka-nama-na-ovom-malom-i-sve-zagaenijem-i-sve
stiven hokingmismoopasnostidaunitimosamisebezbognaepohlepeglupostinesmemogledatisamokanamanaovommalomsvezagađenijemprenaseljenijem svetumi smosmo uu opasnostiopasnosti dada uništimouništimo samisami sebesebe zbogzbog našenaše pohlepepohlepe ii glupostine smemosmemo gledatigledati samosamo kaka namanama nana ovomovom malommalom ii svesve zagađenijemzagađenijem ii svesve prenaseljenijem svetumi smo usmo u opasnostiu opasnosti daopasnosti da uništimoda uništimo samiuništimo sami sebesami sebe zbogsebe zbog našezbog naše pohlepenaše pohlepe ipohlepe i glupostine smemo gledatismemo gledati samogledati samo kasamo ka namaka nama nanama na ovomna ovom malomovom malom imalom i svei sve zagađenijemsve zagađenijem izagađenijem i svei sve prenaseljenijem svetu

Lepota je prolazna, zivot kratko traje, sve sto imam moje srce ti daje, uzmi moju ljubav jer znam samo jedno – sve na ovom svetu nije kao ti vredno…! ...
lepota-prolazna-zivot-kratko-traje-sve-sto-imam-moje-srce-ti-daje-uzmi-moju-ljubav-jer-znam-samo-jedno-sve-na-ovom-svetu-nije-kao-ti-vredno
Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari. -Miroslav Mika Antić
jer-sve-u-nama-kad-murimo-a-strano-kad-otvorimo-oi-i-sve-nae-dok-elimo-a-e-kad-se-ostvari
Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe. -Tomas Edison
kada-bismo-uinili-sve-stvari-koje-smo-u-stanju-uiniti-zadivili-bismo-sami-sebe
Ne možemo dobiti mir u spoljašnjem svetu, sve dok se ne pomirimo sami sa sobom. -Dalaj Lama
ne-moemo-dobiti-mir-u-spoljanjem-svetu-sve-dok-se-ne-pomirimo-sami-sobom
Ameriku nikada neće uništiti s vana. Ukoliko propadnemo i izgubimo svoje slobode to će biti samo zato što smo već uništili sami sebe. -Abraham Linkoln
ameriku-nikada-nee-unititi-s-vana-ukoliko-propadnemo-i-izgubimo-svoje-slobode-to-e-biti-samo-zato-to-smo-ve-unitili-sami-sebe