Mi žudimo za tim da u našoj zajedničkoj, tužnoj knjizi historije otvorimo novi odlomak – odlomak obostranog priznavanja, respekta, razumjevanja, prijateljstva. Nadamo se početku nove historije na Bliskom Istoku. Danas, ovdje pred Bijelom kućom u Washingtonu, počinje novo računanje vremena u odnosu između naroda, između roditelja, koji su umorni od rata, između naše djece koja neće upoznati rat.


mi-udimo-za-tim-da-u-naoj-zajednikoj-noj-knjizi-historije-otvorimo-novi-odlomak-odlomak-obostranog-priznavanja-respekta-razumjevanja-prijateljstva
yitzhak rabinmižudimozatimdanaojzajedničkojtužnojknjizihistorijeotvorimonoviodlomakobostranogpriznavanjarespektarazumjevanjaprijateljstvanadamosepočetkunovenabliskomistokudanasovdjepredbijelomkućomwashingtonupočinjenovoračunanjevremenaodnosuizmeđunarodaroditeljakojisuumorniodratanaedjecekojanećeupoznatiratmi žudimožudimo zaza timtim dada uu našojnašoj zajedničkojtužnoj knjiziknjizi historijehistorije otvorimootvorimo novinovi odlomakodlomak –– odlomakodlomak obostranogobostranog priznavanjanadamo sese početkupočetku novenove historijehistorije nana bliskombliskom istokuovdje predpred bijelombijelom kućomkućom uu washingtonupočinje novonovo računanjeračunanje vremenavremena uu odnosuodnosu izmeđuizmeđu narodaizmeđu roditeljakoji susu umorniumorni odod rataizmeđu našenaše djecedjece kojakoja nećeneće upoznatiupoznati ratmi žudimo zažudimo za timza tim datim da uda u našoju našoj zajedničkojtužnoj knjizi historijeknjizi historije otvorimohistorije otvorimo noviotvorimo novi odlomaknovi odlomak –odlomak – odlomak– odlomak obostranogodlomak obostranog priznavanjanadamo se početkuse početku novepočetku nove historijenove historije nahistorije na bliskomna bliskom istokuovdje pred bijelompred bijelom kućombijelom kućom ukućom u washingtonupočinje novo računanjenovo računanje vremenaračunanje vremena uvremena u odnosuu odnosu izmeđuodnosu između narodakoji su umornisu umorni odumorni od rataizmeđu naše djecenaše djece kojadjece koja nećekoja neće upoznatineće upoznati rat

U ovom svetu više nije izbor između nasilja i nenasilja;sad je između nenasilja ili uništenja. -Martin Luter King
u-ovom-svetu-vie-nije-izbor-izmeu-nasilja-i-nenasiljasad-izmeu-nenasilja-ili-unitenja
Ne želim da u našoj vezi, između tebe i mene stoji tvoje salo…
ne-elim-da-u-naoj-vezi-izmeu-tebe-i-mene-stoji-tvoje-salo
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
Ratovi ovde nikad ne razreše ni jedno staro pitanje. Nego uvedu nove teme i nove probleme koje će ''razrešiti
ratovi-ovde-nikad-ne-razree-jedno-staro-pitanje-nego-uvedu-nove-teme-i-nove-probleme-koje-e-razreiti-novi-rat
Pas kojeg uzmete s ulice i nahranite ga neće vas ugristi. To je osnovna razlika između ljudi i pasa. -Mark Tven
pas-kojeg-uzmete-s-ulice-i-nahranite-ga-nee-vas-ugristi-to-osnovna-razlika-izmeu-ljudi-i-pasa