Mišljenje da ljudi mogu biti sretni bez novca je vrsta duhovnog snobizma.


miljenje-da-ljudi-mogu-biti-sretni-bez-novca-vrsta-duhovnog-snobizma
albert kamimiljenjedaljudimogubitisretnibeznovcavrstaduhovnogsnobizmamišljenje dada ljudiljudi mogumogu bitibiti sretnisretni bezbez novcanovca jeje vrstavrsta duhovnogduhovnog snobizmamišljenje da ljudida ljudi moguljudi mogu bitimogu biti sretnibiti sretni bezsretni bez novcabez novca jenovca je vrstaje vrsta duhovnogvrsta duhovnog snobizmamišljenje da ljudi moguda ljudi mogu bitiljudi mogu biti sretnimogu biti sretni bezbiti sretni bez novcasretni bez novca jebez novca je vrstanovca je vrsta duhovnogje vrsta duhovnog snobizmamišljenje da ljudi mogu bitida ljudi mogu biti sretniljudi mogu biti sretni bezmogu biti sretni bez novcabiti sretni bez novca jesretni bez novca je vrstabez novca je vrsta duhovnognovca je vrsta duhovnog snobizma

Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novaca je prolazno stanje: biti siromašan je stanje duha. -Mike Todd
nikad-nisam-bio-siromaan-ali-sam-bio-bez-novca-biti-bez-novaca-prolazno-stanje-biti-siromaan-stanje-duha
Ljubav je dokaz inteligencije, jer čovjek bez ideja i prostak bez vaspitanja ne mogu biti zaljubljeni, pošto je ljubav najveća mudrost i najfinija duševnost. -Miroslav Mika Antić
ljubav-dokaz-inteligencije-jer-ovjek-bez-ideja-i-prostak-bez-vaspitanja-ne-mogu-biti-zaljubljeni-poto-ljubav-najvea-mudrost-i-najfinija-evnost
Moralnost nije doktrina koja nam pojašnjava kako da budemo sretni, nego kako da sebe učinimo vrijednim da budemo sretni. -Imanuel Kant
moralnost-nije-doktrina-koja-nam-pojanjava-kako-da-budemo-sretni-nego-kako-da-sebe-uinimo-vrijednim-da-budemo-sretni