Šminka može da te ulepša spolja, ali ne pomaže ako si ružna izntura. Osim ako jedeš šminku.


minka-moe-da-te-ulepa-spolja-ali-ne-pomae-ako-runa-izntura-osim-ako-jede-minku
odri hepbernŠminkamožedateulepaspoljaalinepomažeakoružnaiznturaosimjedeminkuŠminka možemože dada tete ulepšaulepša spoljaali nene pomažepomaže akoako sisi ružnaružna iznturaosim akoako jedešjedeš šminkuŠminka može damože da teda te ulepšate ulepša spoljaali ne pomažene pomaže akopomaže ako siako si ružnasi ružna iznturaosim ako jedešako jedeš šminkuŠminka može da temože da te ulepšada te ulepša spoljaali ne pomaže akone pomaže ako sipomaže ako si ružnaako si ružna iznturaosim ako jedeš šminkuŠminka može da te ulepšamože da te ulepša spoljaali ne pomaže ako sine pomaže ako si ružnapomaže ako si ružna izntura

Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali ni jednog ako je ružno.
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lepo-vreme-ali-jednog-ako-runo
Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lijepo vrijeme, ali ni jednog ako je ružno. -Konfučije
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lijepo-vrijeme-ali-jednog-ako-runo
Prijateljstvo je lađa koja može da preveze dvojicu ako je lepo vreme, ali nijednog ako je ružno. -Konfučije
prijateljstvo-a-koja-moe-da-preveze-dvojicu-ako-lepo-vreme-ali-nijednog-ako-runo