Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome.


mir-iznad-svega-i-sve-drugo-mora-biti-potinjeno-tome
josip broz titomiriznadsvegasvedrugomorabitipotčinjenotomemir jeje iznadiznad svegasvega ii svesve drugodrugo moramora bitibiti potčinjenopotčinjeno tomemir je iznadje iznad svegaiznad svega isvega i svei sve drugosve drugo moradrugo mora bitimora biti potčinjenobiti potčinjeno tomemir je iznad svegaje iznad svega iiznad svega i svesvega i sve drugoi sve drugo morasve drugo mora bitidrugo mora biti potčinjenomora biti potčinjeno tomemir je iznad svega ije iznad svega i sveiznad svega i sve drugosvega i sve drugo morai sve drugo mora bitisve drugo mora biti potčinjenodrugo mora biti potčinjeno tome

Čovek treba da se oseća iznad lavova, tigrova, zvezda; da je iznad svega u prirodi, čak i iznad onoga što je pojmljivo i izgleda čudnovato – u protivnom, on nije čovek, već miš koji se svega plaši.Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti.Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha.Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.