Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome.


mir-iznad-svega-i-sve-drugo-mora-biti-potinjeno-tome
josip broz titomiriznadsvegasvedrugomorabitipotčinjenotomemir jeje iznadiznad svegasvega ii svesve drugodrugo moramora bitibiti potčinjenopotčinjeno tomemir je iznadje iznad svegaiznad svega isvega i svei sve drugosve drugo moradrugo mora bitimora biti potčinjenobiti potčinjeno tomemir je iznad svegaje iznad svega iiznad svega i svesvega i sve drugoi sve drugo morasve drugo mora bitidrugo mora biti potčinjenomora biti potčinjeno tomemir je iznad svega ije iznad svega i sveiznad svega i sve drugosvega i sve drugo morai sve drugo mora bitisve drugo mora biti potčinjenodrugo mora biti potčinjeno tome

Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati poverenje u nas same. Moramo verovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-poverenje-u-nas-same-moramo-verovati-da-smo-nadareni-za-neto
Život nije lagan za bilo koga od nas. Ali šta činiti? Mi moramo biti uporni i iznad svega imati povjerenje u nas same. Moramo vjerovati da smo nadareni za nešto i da se to mora ostvariti. -Marija Kiri
ivot-nije-lagan-za-bilo-koga-od-nas-ali-initi-mi-moramo-biti-uporni-i-iznad-svega-imati-povjerenje-u-nas-same-moramo-vjerovati-da-smo-nadareni-za
Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha. -Roza Parks
ja-sam-tokom-godina-nauila-da-kada-um-sre-to-ponitava-strah-jer-sve-to-mora-biti-uraeno-mora-biti-uraeno-bez-straha