Misliš da bežiš, a u stvari naletiš na samoga sebe. Najduži put okolo je u stvari najkraći put kući.


misli-da-bei-a-u-stvari-naleti-na-samoga-sebe-najdui-put-okolo-u-stvari-najkrai-put-kui
džejms džojsmislidabežistvarinaletinasamogasebenajdužiputokolonajkraćikućimisliš dada bežišu stvaristvari naletišnaletiš nana samogasamoga sebenajduži putput okolookolo jeu stvaristvari najkraćinajkraći putput kućimisliš da bežiša u stvariu stvari naletišstvari naletiš nanaletiš na samogana samoga sebenajduži put okoloput okolo jeokolo je uje u stvariu stvari najkraćistvari najkraći putnajkraći put kućia u stvari naletišu stvari naletiš nastvari naletiš na samoganaletiš na samoga sebenajduži put okolo jeput okolo je uokolo je u stvarije u stvari najkraćiu stvari najkraći putstvari najkraći put kućia u stvari naletiš nau stvari naletiš na samogastvari naletiš na samoga sebenajduži put okolo je uput okolo je u stvariokolo je u stvari najkraćije u stvari najkraći putu stvari najkraći put kući

Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
Svaki put kad sam u nekom šklj raspoloženju, setim se nekih stvari, mirisa, prizora, i momentalno se osetim bolje i pomislim koliko je divnih ...
svaki-put-kad-sam-u-nekom-klj-raspoloenju-setim-se-nekih-stvari-mirisa-prizora-i-momentalno-se-osetim-bolje-i-pomislim-koliko-divnih
Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put. -Paulo Koeljo
svi-dani-postanu-jednaki-onda-kada-ljudi-prestanu-da-primeuju-lepe-stvari-koje-im-se-deavaju-kad-god-sunce-prelazi-svoj-nebeski-put
Da bi verovao u svoj vlastiti put, nema potrebe da dokazuješ kako je tuđi put pogrešan. -Paulo Koeljo
da-bi-verovao-u-svoj-vlastiti-put-nema-potrebe-da-dokazuje-kako-i-put-pogrean
Imam svoj put, put potrage za ljubavlju i činim sve što je moguće da ga pređem s dostojanstvom. -Paulo Koeljo
imam-svoj-put-put-potrage-za-ljubavlju-i-inim-sve-to-mogue-da-ga-preem-s-dostojanstvom
Nijedan put nije bolje nego prvi put. Nije me briga što bilo ko kaže. -Čarls Bukovski
nijedan-put-nije-bolje-nego-prvi-put-nije-me-briga-to-bilo-ko-kae