Misliš da bežiš, a u stvari naletiš na samoga sebe. Najduži put okolo je u stvari najkraći put kući.


misli-da-bei-a-u-stvari-naleti-na-samoga-sebe-najdui-put-okolo-u-stvari-najkrai-put-kui
džejms džojsmislidabežistvarinaletinasamogasebenajdužiputokolonajkraćikućimisliš dada bežišu stvaristvari naletišnaletiš nana samogasamoga sebenajduži putput okolookolo jeu stvaristvari najkraćinajkraći putput kućimisliš da bežiša u stvariu stvari naletišstvari naletiš nanaletiš na samogana samoga sebenajduži put okoloput okolo jeokolo je uje u stvariu stvari najkraćistvari najkraći putnajkraći put kućia u stvari naletišu stvari naletiš nastvari naletiš na samoganaletiš na samoga sebenajduži put okolo jeput okolo je uokolo je u stvarije u stvari najkraćiu stvari najkraći putstvari najkraći put kućia u stvari naletiš nau stvari naletiš na samogastvari naletiš na samoga sebenajduži put okolo je uput okolo je u stvariokolo je u stvari najkraćije u stvari najkraći putu stvari najkraći put kući

Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar.Svaki put kad sam u nekom šklj raspoloženju, setim se nekih stvari, mirisa, prizora, i momentalno se osetim bolje i pomislim koliko je divnih ...Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put.Da bi verovao u svoj vlastiti put, nema potrebe da dokazuješ kako je tuđi put pogrešan.Imam svoj put, put potrage za ljubavlju i činim sve što je moguće da ga pređem s dostojanstvom.Nijedan put nije bolje nego prvi put. Nije me briga što bilo ko kaže.