Mislim, ako nisi znala imam i ja osećaje i onu suptilnu glupost što se zove srce…


mislim-ako-nisi-znala-imam-i-ja-oseaje-i-onu-suptilnu-glupost-to-se-zove-srce
mislimakonisiznalaimamjaosećajeonusuptilnugluposttosezovesrce…ako nisinisi znalaznala imamimam ii jaja osećajeosećaje ii onuonu suptilnusuptilnu glupostglupost štošto sese zovezove srce…ako nisi znalanisi znala imamznala imam iimam i jai ja osećajeja osećaje iosećaje i onui onu suptilnuonu suptilnu glupostsuptilnu glupost štoglupost što sešto se zovese zove srce…ako nisi znala imamnisi znala imam iznala imam i jaimam i ja osećajei ja osećaje ija osećaje i onuosećaje i onu suptilnui onu suptilnu glupostonu suptilnu glupost štosuptilnu glupost što seglupost što se zovešto se zove srce…ako nisi znala imam inisi znala imam i jaznala imam i ja osećajeimam i ja osećaje ii ja osećaje i onuja osećaje i onu suptilnuosećaje i onu suptilnu gluposti onu suptilnu glupost štoonu suptilnu glupost što sesuptilnu glupost što se zoveglupost što se zove srce…

Mislim, ako nisi znala, imam i ja osjećanja i onu suptilnu glupost što se zove srce. -Đorđe Balašević
mislim-ako-nisi-znala-imam-i-ja-osjeanja-i-onu-suptilnu-glupost-to-se-zove-srce
A volela ga je puno, i previše ako mene pitate. Mislim da ni sama nije znala zašto i na koji način, ali volela ga je. Koketirala je sa drugima, da se razumemo ...
a-volela-ga-puno-i-previe-ako-mene-pitate-mislim-da-sama-nije-znala-zato-i-na-koji-nain-ali-volela-ga-koketirala-drugima-da-se-razumemo
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Istinske osećaje imam prema sebi samo kad sam neopisivo nesrećan. -Franc Kafka
istinske-oseaje-imam-prema-sebi-samo-kad-sam-neopisivo-nesrean
I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. -Apostol Pavao
i-ako-imam-prorotvo-i-znam-sve-tajne-i-sva-znanja-i-ako-imam-svu-vjeru-da-i-gore-premjetam-a-ljubavi-nemam-sam