Mislim da deca i oni koji tek izlaze iz detinjstva ne vole da poveravaju starijima svoja osećanja. Njima su njihove prve tajne lake i slatke i čini im se da bi razgovor o njima mogao poremetiti neku lepotu.


mislim-da-deca-i-oni-koji-tek-izlaze-iz-detinjstva-ne-vole-da-poveravaju-starijima-svoja-oseanja-njima-su-njihove-prve-tajne-lake-i-slatke-i-ini-im-se
desanka maksimovićmislimdadecaonikojitekizlazeizdetinjstvanevolepoveravajustarijimasvojaosećanjanjimasunjihoveprvetajnelakeslatkečiniimsebirazgovornjimamogaoporemetitinekulepotumislim dada decadeca ii onioni kojikoji tektek izlazeizlaze iziz detinjstvadetinjstva nene volevole dada poveravajupoveravaju starijimastarijima svojasvoja osećanjanjima susu njihovenjihove prveprve tajnetajne lakelake ii slatkeslatke ii činičini imim sese dada bibi razgovoro njimanjima mogaomogao poremetitiporemetiti nekuneku lepotumislim da decada deca ideca i onii oni kojioni koji tekkoji tek izlazetek izlaze izizlaze iz detinjstvaiz detinjstva nedetinjstva ne volene vole davole da poveravajuda poveravaju starijimapoveravaju starijima svojastarijima svoja osećanjanjima su njihovesu njihove prvenjihove prve tajneprve tajne laketajne lake ilake i slatkei slatke islatke i činii čini imčini im seim se dase da bida bi razgovorbi razgovor orazgovor o njimao njima mogaonjima mogao poremetitimogao poremetiti nekuporemetiti neku lepotu

Deci poručujem neka ne hitaju časpre izići iz detinjstva, i neka njihove prve ljubavi budu takve da bi hi smeli poveriti i mami i razrednom starešini. -Desanka Maksimović
deci-poruujem-neka-ne-hitaju-aspre-izii-iz-detinjstva-i-neka-njihove-prve-ljubavi-budu-takve-da-bi-hi-smeli-poveriti-i-mami-i-razrednom-stareini
U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste. -Napoleon Bonaparta
u-revolucijama-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-ih-diu-i-oni-koji-se-njima-okoriste
Postoje samo dve vrste ljudi, oni koji su osetili bol i oni koji će je tek osetiti. -Paulo Koeljo
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-oni-koji-su-osetili-bol-i-oni-koji-e-tek-osetiti
Roditeljsko zadovoljstvo je tajno, kao što su tajne i njihove tuge i strahovi. -Fransis Bejkon
roditeljsko-zadovoljstvo-tajno-kao-to-su-tajne-i-njihove-tuge-i-strahovi