Mislim da nam se ljubav, ako je tražimo bez straha, takođe ukaže i onda privlači sve više ljubavi. Ako nas jedna osoba želi, svi nas žele. Međutim, ako smo sami, postajemo još usamljeniji. Čudan je život.


mislim-da-nam-se-ljubav-ako-traimo-bez-straha-takoe-ukae-i-onda-privlai-sve-vie-ljubavi-ako-nas-jedna-osoba-eli-svi-nas-ele-meutim-ako-smo-sami
paulo koeljomislimdanamseljubavakotražimobezstrahatakođeukažeondaprivlačisvevieljubaviakonasjednaosobaželisviželemeđutimsmosamipostajemojousamljenijiČudanživotmislim dada namnam sese ljubavako jeje tražimotražimo bezbez strahatakođe ukažeukaže ii ondaonda privlačiprivlači svesve viševiše ljubaviako nasnas jednajedna osobaosoba želisvi nasnas želeako smosmo samipostajemo jošjoš usamljenijiČudan jeje životmislim da namda nam senam se ljubavako je tražimoje tražimo beztražimo bez strahatakođe ukaže iukaže i ondai onda privlačionda privlači sveprivlači sve višesve više ljubaviako nas jednanas jedna osobajedna osoba želisvi nas želeako smo samipostajemo još usamljenijiČudan je život

Saznaćemo tek ako kažemo reči iskrene, istovetne. I samo onda kad i mi tražimo moći će neko i nas da sretne. -Miroslav Mika Antić
saznaemo-tek-ako-kaemo-rei-iskrene-istovetne-i-samo-onda-kad-i-mi-traimo-moi-e-neko-i-nas-da-sretne