Mislim da nema nijednog dubljeg ispunjenja koje može obuzeti ljudsko srce kao osjećaj izumitelja kada vidi da se njegove ideje ostvaruju. Takvi osjećaji navedu čovjeka da zaboravi na hranu, spavanje, prijatelje, ljubav, sve.


mislim-da-nema-nijednog-dubljeg-ispunjenja-koje-moe-obuzeti-ljudsko-srce-kao-osjeaj-izumitelja-kada-vidi-da-se-njegove-ideje-ostvaruju-takvi-osjeaji
nikola teslamislimdanemanijednogdubljegispunjenjakojemožeobuzetiljudskosrcekaoosjećajizumiteljakadavidisenjegoveidejeostvarujutakviosjećajinavedučovjekazaboravinahranuspavanjeprijateljeljubavsvemislim dada nemanema nijednognijednog dubljegdubljeg ispunjenjaispunjenja kojekoje možemože obuzetiobuzeti ljudskoljudsko srcesrce kaokao osjećajosjećaj izumiteljaizumitelja kadakada vidividi dada sese njegovenjegove idejeideje ostvarujutakvi osjećajiosjećaji navedunavedu čovjekačovjeka dada zaboravizaboravi nana hranumislim da nemada nema nijednognema nijednog dubljegnijednog dubljeg ispunjenjadubljeg ispunjenja kojeispunjenja koje možekoje može obuzetimože obuzeti ljudskoobuzeti ljudsko srceljudsko srce kaosrce kao osjećajkao osjećaj izumiteljaosjećaj izumitelja kadaizumitelja kada vidikada vidi davidi da seda se njegovese njegove idejenjegove ideje ostvarujutakvi osjećaji naveduosjećaji navedu čovjekanavedu čovjeka dačovjeka da zaboravida zaboravi nazaboravi na hranu

Vrijeme ne mijenja čovjeka niti ga mudrost preobražava. Jedino što može čovjeka da navede da promijeni mišljenje jeste ljubav. -Paulo Koeljo
vrijeme-ne-mijenja-ovjeka-niti-ga-mudrost-preobraava-jedino-to-moe-ovjeka-da-navede-da-promijeni-miljenje-jeste-ljubav
Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-ovjeka-moe-napraviti-sve-osim-ovjeka
Lepota je prolazna, zivot kratko traje, sve sto imam moje srce ti daje, uzmi moju ljubav jer znam samo jedno – sve na ovom svetu nije kao ti vredno…! ...
lepota-prolazna-zivot-kratko-traje-sve-sto-imam-moje-srce-ti-daje-uzmi-moju-ljubav-jer-znam-samo-jedno-sve-na-ovom-svetu-nije-kao-ti-vredno
Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka. -Paulo Koeljo
nije-sve-u-ivotu-pitanje-poloaja-kada-se-vodi-ljubav-i-u-najveem-broju-sluajeva-sve-te-varijacije-deavaju-se-na-prirodan-nain-bez-razmiljanja-kao-kod