Mislim da se za jednu ženu ne može reći da je najlepša ili najružnija na svetu. To zavisi od očiju koje je posmatraju.


mislim-da-se-za-jednu-enu-ne-moe-rei-da-najlepa-ili-najrunija-na-svetu-to-zavisi-od-oiju-koje-posmatraju
horhe luis borhesmislimdasezajednuženunemožerećinajlepailinajružnijanasvetutozavisiodočijukojeposmatrajumislim dada sese zaza jednujednu ženuženu nene možemože rećireći dada jeje najlepšanajlepša iliili najružnijanajružnija nana svetuzavisi odod očijuočiju kojekoje jeje posmatrajumislim da seda se zase za jednuza jednu ženujednu ženu neženu ne možene može rećimože reći dareći da jeda je najlepšaje najlepša ilinajlepša ili najružnijaili najružnija nanajružnija na svetuzavisi od očijuod očiju kojeočiju koje jekoje je posmatrajumislim da se zada se za jednuse za jednu ženuza jednu ženu nejednu ženu ne možeženu ne može rećine može reći damože reći da jereći da je najlepšada je najlepša ilije najlepša ili najružnijanajlepša ili najružnija naili najružnija na svetuzavisi od očiju kojeod očiju koje jeočiju koje je posmatrajumislim da se za jednuda se za jednu ženuse za jednu ženu neza jednu ženu ne možejednu ženu ne može rećiženu ne može reći dane može reći da jemože reći da je najlepšareći da je najlepša ilida je najlepša ili najružnijaje najlepša ili najružnija nanajlepša ili najružnija na svetuzavisi od očiju koje jeod očiju koje je posmatraju

Apsurdno je reći da muškarac ne može voljeti samo jednu ženu, kao sto je apsurdno reći da muzičar treba više violina da bi svirao istu melodiju. -Onore de Balzak
apsurdno-rei-da-mukarac-ne-moe-voljeti-samo-jednu-enu-kao-sto-apsurdno-rei-da-muziar-treba-vie-violina-da-bi-svirao-istu-melodiju
Jedva čekam 1. april, da ti mogu reći da si najlepša. :D
jedva-ekam-1-april-da-ti-mogu-rei-da-najlepa-d