Mislim da svako ko ima pameti, treba da se uključi u politiku. Da joj se posveti. A ne da je kritikuje sa strane.


mislim-da-svako-ko-ima-pameti-treba-da-se-ukljui-u-politiku-da-joj-se-posveti-a-ne-da-kritikuje-strane
kes eliotmislimdasvakokoimapametitrebaseuključipolitikudajojposvetinekritikujestranemislim dada svakosvako koko imaima pametitreba dada sese uključiuključi uu politikuda jojjoj sese posvetine dada jeje kritikujekritikuje sasa stranemislim da svakoda svako kosvako ko imako ima pametitreba da seda se uključise uključi uuključi u politikuda joj sejoj se posvetia ne dane da jeda je kritikujeje kritikuje sakritikuje sa stranemislim da svako koda svako ko imasvako ko ima pametitreba da se uključida se uključi use uključi u politikuda joj se posvetia ne da jene da je kritikujeda je kritikuje saje kritikuje sa stranemislim da svako ko imada svako ko ima pametitreba da se uključi uda se uključi u politikua ne da je kritikujene da je kritikuje sada je kritikuje sa strane

Žena je kao zima, ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju. -Duško Radović
ena-kao-zima-ima-dobre-i-loe-strane-dobre-strane-joj-se-vide-a-loe-oseaju
Ljubav je kada decko devojci posveti gol :D
ljubav-kada-decko-devojci-posveti-gol-d
Ljubav ima svoje patnje za svako životno doba. -Ivan Turgenjev
ljubav-ima-svoje-patnje-za-svako-ivotno-doba
Sve ima svoju lepotu, ali svako to ne vidi. -Konfučije
sve-ima-svoju-lepotu-ali-svako-to-ne-vidi