Misterija početka svega je nama nedokučiva; i ja, lično, moram biti zadovoljan da ostanem sa svojim agnosticizmom.


misterija-poetka-svega-nama-nedokuiva-i-ja-lino-moram-biti-zadovoljan-da-ostanem-svojim-agnosticizmom
Čarls darvinmisterijapočetkasveganamanedokučivajaličnomorambitizadovoljandaostanemsvojimagnosticizmommisterija početkapočetka svegasvega jeje namanama nedokučivai jamoram bitibiti zadovoljanzadovoljan dada ostanemostanem sasa svojimsvojim agnosticizmommisterija početka svegapočetka svega jesvega je namaje nama nedokučivamoram biti zadovoljanbiti zadovoljan dazadovoljan da ostanemda ostanem saostanem sa svojimsa svojim agnosticizmommisterija početka svega jepočetka svega je namasvega je nama nedokučivamoram biti zadovoljan dabiti zadovoljan da ostanemzadovoljan da ostanem sada ostanem sa svojimostanem sa svojim agnosticizmommisterija početka svega je namapočetka svega je nama nedokučivamoram biti zadovoljan da ostanembiti zadovoljan da ostanem sazadovoljan da ostanem sa svojimda ostanem sa svojim agnosticizmom

Kad čovek ume da bude zadovoljan sobom, zadovoljan je i svim ljudima. -Seneka
kad-ovek-ume-da-bude-zadovoljan-sobom-zadovoljan-i-svim-ljudima
Ume život da bude lep, da smo zdravi i da je nama ljubavi. Nema se kad za žaliti, nemoj se sad uspaliti. Ej moja ti nemoj da ti moram faliti. -Đorđe Balašević
ume-ivot-da-bude-lep-da-smo-zdravi-i-da-nama-ljubavi-nema-se-kad-za-aliti-nemoj-se-sad-uspaliti-ej-moja-ti-nemoj-da-ti-moram-faliti
Uvijek su mi govorili da ja moram, recimo, promovirati ploču, da se moram slikati, davati intervjue… Pa sam ih pitao: Jeste li čitali Dostojevskog? Vele Jesmo! A jeste li ga kad vidjelio? -Branimir Johnny Štulić
uvijek-su-mi-govorili-da-ja-moram-recimo-promovirati-plou-da-se-moram-slikati-davati-intervjue-pa-sam-ih-pitao-jeste-li-itali-dostojevskog-vele-jesmo
Mir je iznad svega i sve drugo mora biti potčinjeno tome. -Josip Broz Tito
mir-iznad-svega-i-sve-drugo-mora-biti-potinjeno-tome