Mlada dečija pitanja izgledaju i besmislena i smešna, ona nisu bez izvesne logike, koja je detetu jasna, jer gleda na stvari i pojave nepomućenim pogledom, a koja je starijima nejasna, jer što dublje ulaze u život, sve više gube sposobnost da stvari i pojave logički shvataju.


mlada-deija-pitanja-izgledaju-i-besmislena-i-smena-ona-nisu-bez-izvesne-logike-koja-detetu-jasna-jer-gleda-na-stvari-i-pojave-nepomuenim-pogledom-a
branislav nušićmladadečijapitanjaizgledajubesmislenasmenaonanisubezizvesnelogikekojadetetujasnajergledanastvaripojavenepomućenimpogledomstarijimanejasnatodubljeulazeživotsveviegubesposobnostdalogičkishvatajumlada dečijadečija pitanjapitanja izgledajuizgledaju ii besmislenabesmislena ii smešnaona nisunisu bezbez izvesneizvesne logikekoja jeje detetudetetu jasnajer gledagleda nana stvaristvari ii pojavepojave nepomućenimnepomućenim pogledomkoja jeje starijimastarijima nejasnajer štošto dubljedublje ulazeulaze uu životsve viševiše gubegube sposobnostsposobnost dada stvaristvari ii pojavepojave logičkilogički shvatajumlada dečija pitanjadečija pitanja izgledajupitanja izgledaju iizgledaju i besmislenai besmislena ibesmislena i smešnaona nisu beznisu bez izvesnebez izvesne logikekoja je detetuje detetu jasnajer gleda nagleda na stvarina stvari istvari i pojavei pojave nepomućenimpojave nepomućenim pogledoma koja jekoja je starijimaje starijima nejasnajer što dublješto dublje ulazedublje ulaze uulaze u životsve više gubeviše gube sposobnostgube sposobnost dasposobnost da stvarida stvari istvari i pojavei pojave logičkipojave logički shvataju

Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Najbolja elokvencija je ona koja završava stvari. -Dejvid Lojd
najbolja-elokvencija-ona-koja-zavrava-stvari
Lepe žene primećuju i uvažavaju samo one pojave oko sebe koje posredno ili neposredno služe njihovoj lepoti i onom što ona hoće, želi i traži. -Ivo Andrić
lepe-ene-primeuju-i-uvaavaju-samo-one-pojave-oko-sebe-koje-posredno-ili-neposredno-slue-njihovoj-lepoti-i-onom-to-ona-hoe-eli-i-trai