Mladi ljudi koji žele da se uzmu liče na ribice koje se igraju pred ribarskom mrežom: sve žure i guraju se da uđu unutra, dok se nesrećnice koje su već unutra uzalud muče da izađu napolje.


mladi-ljudi-koji-ele-da-se-uzmu-lie-na-ribice-koje-se-igraju-pred-ribarskom-mreom-sve-ure-i-guraju-se-da-uu-unutra-dok-se-nesrenice-koje-su-ve-unutra
sokratmladiljudikojiželedaseuzmuličenaribicekojeigrajupredribarskommrežomsvežuregurajuuđuunutradoknesrećnicesuvećunutrauzaludmučeizađunapoljemladi ljudiljudi kojikoji želežele dada sese uzmuuzmu ličeliče nana ribiceribice kojekoje sese igrajuigraju predpred ribarskomribarskom mrežomsve žurežure ii gurajuguraju sese dada uđuuđu unutradok sese nesrećnicenesrećnice kojekoje susu većveć unutraunutra uzaluduzalud mučemuče dada izađuizađu napoljemladi ljudi kojiljudi koji želekoji žele dažele da seda se uzmuse uzmu ličeuzmu liče naliče na ribicena ribice kojeribice koje sekoje se igrajuse igraju predigraju pred ribarskompred ribarskom mrežomsve žure ižure i gurajui guraju seguraju se dase da uđuda uđu unutradok se nesrećnicese nesrećnice kojenesrećnice koje sukoje su većsu već unutraveć unutra uzaludunutra uzalud mučeuzalud muče damuče da izađuda izađu napolje

Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo. -Fridrih Niče
brak-tako-zovem-volju-dvoje-koji-ele-ostvariti-jedno-koje-e-biti-vie-nego-ono-dvoje-koje-ga-ostvarilo
Previše ljudi troši novac koji nisu zaradili da bi kupili stvari koje im ne trebaju kako bi zadivili ljude koje ne vole.
previe-ljudi-troi-novac-koji-nisu-zaradili-da-bi-kupili-stvari-koje-im-ne-trebaju-kako-bi-zadivili-ljude-koje-ne-vole
Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju. -Ivo Andric
mali-ljudi-koje-mi-zovemo-deca-imaju-svoje-velike-bolove-i-duge-patnje-koje-posle-kao-mudri-i-odrasli-ljudi-zaboravljaju
Nemoj se bojati ljudi koji se ne slažu sa tobom, nego se boj kukavica koje se ne slažu sa tobom i koje ti to ne smiju da kažu. -Napoleon Bonaparta
nemoj-se-bojati-ljudi-koji-se-ne-slau-tobom-nego-se-boj-kukavica-koje-se-ne-slau-tobom-i-koje-ti-to-ne-smiju-da-kau